สังคายนา - สังคีติ

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2546

 

 

 

.....สังคายนา แปลว่า การซักซ้อม การสวดพร้อมกัน การร้อยกรอง

 

 

            ......สังคายนา ใช้เรียกการที่พระสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้วช่วยกันสอบทานชำระสะสางและซักซ้อมทำความเข้าใจพระธรรมวินัย อันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อรักษาความถูกต้องไว้แล้ว จัดเป็นหมวดหมู่พร้อมทั้งจดจำสาธยายกันไว้ การนี้เรียกว่า สังคายนาพระธรรมวินัย หรือเรียกเป็นคำวัดว่า ธรรมสังคีติ การสังคายนามีระยะๆ นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมา

 

           ......สังคายนา ถือว่าเป็นวิธีการรักษาพระพุทธศาสนาส่วนที่เป็นหลักคำสอนได้ดีที่สุดกว่าวิธีอื่น เพราะเป็นการรักษาหลักพระธรรมวินัยไว้มิให้ผิดเพี้ยนจากที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้

 Total Execution Time: 0.0011212189992269 Mins