วิสาขบูชา

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2546

 .....วันวิสาขบูชาของทุกปี ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งมาพ้องตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์

 

.....พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์ ผู้ห่างไกลจากกิเลสและเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้วด้วยธรรม เมื่อสั่งสมบารมีเต็มเปี่ยมได้ตรัสรู้ธรรม คือ เข้าถึงธรรมที่เป็นจริงและมีอยู่แล้ว และได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์เป็นพระอริยเจ้า เพราะเข้าถึงความจริงของพระอริยเจ้า ๔ ประการ ที่เรียกว่า อริยสัจ ๔ เมื่อตรัสรู้แล้ว พระองค์มิได้ทรงอยู่นิ่งเฉยเสวยสุขแต่เพียงพระองค์เดียว กลับมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ จนกระทั่งมีผู้บรรลุธรรมตามพระองค์มากมาย

 

.....การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยาก ต้องสั่งสมบารมียาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วน จนกระทั่งบารมีเต็มเปี่ยมถึง ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัป ทรงสละศรีษะมากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีป ทรงสละดวงตามากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า ทรงสละโลหิตมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ กว่าพระสัทธรรมจะบังเกิดขึ้นได้ ทรงเปรียบเสมือนเป็นเอกบรมครูของพวกเราทั้งหลาย ที่ได้แผ้วถางทางไปสู่มรรคผลนิพพานไว้ให้ชาวโลกได้ดำเนินตามอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

 

.....เมื่อเรานึกย้อนไป ถึงปฏิปทาการสร้างบารมี ของพระองค์ในช่วงที่ยัง เป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่ ทรงเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่พระองค์ไม่เคยท้อถอย มีหัวใจของยอกนักสร้างบารมี เป็นยอดนักสู้ ในความนึกคิดของพระองค์นั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นอุปสรรคขวากหนามขัดขวางการสร้างบารมี และดูเหมือนว่าอุปสรรคจะกลับเป็นสิ่งช่วยเสริมสร้างให้บารมีของพระองค์แก่รอบยิ่งขึ้นไปอีก โดยอุปมาว่า

 

......แม้จักรวาลทั้งหมด ที่กวาดเอาดวงดาว ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลกทั้งหลาย ดาวนักษัตรต่างๆ รวมทั้งหมู่เมฆ หมอก ลม ฝน ไปจนหมดท้องฟ้า เหลือเป็นที่โล่งๆ ว่างๆ ลุกเป็นกองเพลิงใหญ่มหึมา ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งแห่งความสำเร็จ ที่สามารถจะทำให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ พระองค์ก็จะยอมตน ฝ่าเปลวไฟกองนั้น ถึงแม้นว่าร่างกายจะละลายกลายเป็นไอระเหยไปแล้วก็ตาม จะนำดวงวิญญาณและเป้าหมายมโนปณิธานไปให้ถึงฝั่งแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าให้จงได้ เพราะฉะนั้น ความรู้สึกว่าอะไรเป็นอุปสรรคจึงไม่มีสำหรับพระองค์

 

.....ในฐานะที่ชาวพุทธทุกคนเปรียบเสมือน ลูกของพระพุทธเจ้า ที่กำลังสั่งสมบ่มบารมีเพื่อ เจริญรอยตามพระพุทธองค์ โดยมุ่งเป้าหมายไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนั้น แม้จะมีอุปสรรคต่างๆที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ อันเนื่องมาสภาวะสังคมปัจจุบันหรือปัญหาอื่นใดก็ตาม พึงตั้งมั่นอย่าได้กังวล อย่าเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความดี ขอให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว เยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์ที่มุ่งพระโพธิญาณเพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นใดเป็นสำคัญเลย ไม่ว่าจะเป็นเลือดเนื้อหรือชีวิตก็ตาม ให้นึกคิดอย่างนี้ แล้วเราจะมีกำลังใจที่จะสร้างบารมีเช่นเดียวกับพระองค์

 

.....เมื่อถึงวันนี้ จึงเป็นวันบุญใหญ่ด้วยการเจริญพุทธานุสสติให้ได้ตลอดเวลา การที่เราระลึกนึกถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ จะพลอยทำให้ใจของเราบริสุทธิ์ไปด้วย เมื่อใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้า เราจะมีปีติ มีความสุขใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จิตใจจะน้อมเข้าสู่กระแสธรรมได้ง่าย

 

.....พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (สด จนทสโร) ยอดมหาปูชนียาจารย์ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ได้กล่าวว่า หากทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือ จะพบพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม นั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์ใสสว่างอยู่ในกลางนั้น ดังมีพระบาลีปรากฏ ธมมกาโย อหํ อติปิ ตถาคต คือ ธรรมกาย

 

.....ดังนั้น การตรึกระลึกถึงพระธรรมกายภายในกลางตัวของเรา จึงได้ชื่อว่าตรึกระลึกถึงองค์จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ในโอกาสนี้ เมื่อถึงวาระแห่งวันวิสาขบูชามาบรรจบ ขอให้พวกเราชาวพุทธน้อมนำใจระลึกถึงพระพุทธคุณที่กลางกายให้ได้ตลอดเวลา จนกระทั่งสามารถเข้าถึงธรรมภายในได้ อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าแล้วด้วยการปฏิบัติบูชา ได้เข้าถึงธรรม เป็นพยานในการตรัสรู้เช่นเดียวกับพระองค์
 

 Total Execution Time: 0.0081189354260763 Mins