มุทิตาสักการะ ๘๒ ปี

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2550

      ในวาระครบแห่งชนมายุ ๘๒ ปี เวียนมาถึงในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม รับธุระงานในพระศาสนาอันอเนกประการ ด้วยสามารถอย่างทรงภูมิรู้และภูมิธรรมยิ่ง ในโอกาสนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งได้น้อมนำประวัติอันงดงามควรแก่การศึกษาแห่งท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มาให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (ช่วง วรปุโ ป.ธ. ๙) ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ มีนามเดิมว่า ช่วง นามสกุล สุดประเสริฐ เกิดวันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันพุธขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีฉลู ณ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับการบรรพชาเมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กทม. พระอุปัชฌาย์ พระครูศีลาภิรัต(ทอง) วัดลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. เข้ารับการอุปสมบท วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. พระอุปัชฌาย์ พระครูบริหารบรมธาตุ(ป่วน เกสโร) วัดนางชี เขตภาษีเจริญ กทม.พระครูสมณธรรมสมาทาน ( พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์สำหรับวิทยฐานะการศึกษา พ.ศ. ๒๔๘๐ สำเร็จชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลวัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กทม. พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ ป.ธ. ๙ สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กทม.ตำแหน่งหน้าที่ทางการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน

- เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

- เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

- เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

- เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง

- เป็นประธานคณะพระธรรมจาริก

- เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๒

- เป็นอดีตคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.ในงานด้านการปกครอง พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นเลขานุการสมเด็จสังฆนายก วัดเบญจบพิตรดุสิตวนาราม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๓ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๖ เป็นเจ้าคณะภาค ๓ รวม ๒ สมัย พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๘ เป็นเจ้าคณะภาค ๑๗ รวม ๓ สมัย พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๗ เป็นเจ้าคณะภาค ๗ พ.ศ. ๒๕๓๒ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการ พ.ศ.ป. และเป็นกรรมการ ศ.ต.ภ. พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เขตปกครอง คณะสงฆ์ ภาค 4,ภาค 5, ภาค 6,ภาค 7 เ

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ถึงสมัยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญโญ ป. ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำรูปปัจจุบัน วัดปากน้ำฯ ได้พัฒนาต่อมาอย่างมากในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม มีพระภิกษุสามเณรสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคในนามวัดปากน้ำเป็นจำนวนมาก และการปฏิบัติภาวนาวิชชาธรรมกาย ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ท่านได้ค้นพบนำกลับมาอีกครั้ง ก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานที่ปฏิบัติ คือ หอเจริญวิปัสสนาเป็นเอกเทศ และมีผู้เข้าปฏิบัติเป็นจำนวนมากทุกวัน

ส่วนงานศึกษา พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๙๒ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดปากน้ำ พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๗ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรฯ พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปากน้ำ พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๗ เป็นผู้อำนวยการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๗ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวง รูปที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นกรรมการ การศึกษาของคณะสงฆ์

ในงานเผยแผ่ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นรองแม่กองงานพระธรรมฑูต รูปที่ ๒ และเป็นรองประธานคณะพระธรรมจาริก รูปที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานคณะพระธรรมจาริก

ส่วนงานพิเศษ - เป็นองค์สังคีติการกคณะสงฆ์ไทย ไปร่วมประชุมปฏิบัติงานสังคายนาพระไตรปิฎก ที่ประเทศพม่า - เป็นประธานมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. - เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดหาทุนสร้างพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ - เป็นกรรมาธิการแห่งสังคีติการกสงฆ์ ในการสังคายนาพระธรรมวินัย - ตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ - เป็นกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ ฝ่ายบรรพชิต - เป็นคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน ก่อสร้างวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล - เป็นกรรมการมูลนิธิพุทธสถาน เชียงใหม่สมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเวที พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรเวที พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระธรรมปัญญาบดี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

กว่า ๖๒ พรรษายุกาล ที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระมหาเถระผู้มุ่งอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนาและการคณะสงฆ์ไทย ด้วยวิริยะอุตสาหะอันสั่งสมอบรมมาแล้วด้วยดี ให้ยังประโยชน์ทั้งแห่งตนและเกื้อกูลแก่ชาวโลก ด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนแห่งพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเมตตาธรรมแก่ทุก ๆ คนที่มีโอกาสเข้ารับสนองงาน ต่างรู้สึกประจักษ์ใจยิ่งในร่มเงาแห่งคุณธรรมจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงเป็นทั้งแบบอย่างและที่พึ่งอันงดงามอันควรแก่การเคารพบูชายิ่ง และในวาระโอกาสนี้ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์บำเพ็ญบุญกุศล น้อมถวายแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้ท่านเจริญด้วยอายุยาวนาน สถิตย์เป็นที่พึ่งเป็นร่มเงาแห่งธรรมแก่สังฆมณฑล รวมถึงศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั้งมวล ยาวนานสืบไป.

โดย..โชติกา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015519499778748 Mins