จัดงานบุญรับเดือนสอบ

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2551

       IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะศูนย์ประสานงานชมรมพุทธ ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชน โดยเยาวชน และมุ่งมั่นให้สังคมร่มเย็นด้วยพลังคนหนุ่มสาว และมโนปณิธานในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว ที่ IBS มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง ผ่านเวทีธรรมะที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างถูกต้อง ดังนั้น โครงการเพื่อเยาวชนจึงเกิดขึ้นมากมาย เพื่อถ่ายทอดธรรมะในรูปแบบเยาวชนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จนเกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศ อาทิเช่น เครือข่ายชมรมพุทธ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา ทั่วประเทศ, เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก (Supervisor), เครือข่ายยุวโพธิสัตว์ พัฒนาโรงเรียนและวัดใกล้บ้าน ,เครือข่ายเยาวชนไม่นะเหล้าบุหรี่ (NoNA Club) กลุ่มยุวทูตทางก้าวหน้า เป็นต้น

ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานบุญเพื่อเตรียมตัวรับเดือนสอบกลางภาค ณ อาคารเรือนธรรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีครูอาจารย์ และนิสิตนักศึกษามาร่วมงานกว่า 400 คน โดยได้รับความเมตตาจากคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดบ่อน้ำจืด จำนวน 9 รูป พิธีประกอบด้วยกิจกรรมตักบาตร ถวายสังฆทาน ปล่อยปลาจำนวน 100 กิโลกรัม,สวดมนต์, นั่งสมาธิ และฟังธรรมร่วมกัน

วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูอาจารย์ และนิสิตนักศึกษาได้สร้างความดีร่วมกัน และสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธผ่านกิจกรรมการให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา รวมถึงนำธรรมะไปฝึกฝน พัฒนาศีลธรรมในตนเอง ทั้งยังเป็นกำลังใจในการสอบให้กับนิสิตนักศึกษาอีกด้วย ด้วยการปลูกฝังสิ่งที่ดี ๆ นำมาซึ่งบุญ และความเบิกบานความสบายใจ ร่วมกันใช้เวลาอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสถาบันการศึกษาอีกด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011485815048218 Mins