วันครูวิชชาธรรมกาย

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2551

 

วันครูวิชชาธรรมกาย
( วันอาทิตย์ที่  14  กันยายน พุทธศักราช 2551 )


              "หากวันนี้ไม่บรรลุธรรมอันใด แม้เพียงน้อยนิด ที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุ ก็จะไม่ลุกจากที่ ขอเอาชีวิตนี้ถวายเป็นพุทธบูชา"   จาก  ณ  คืนเพ็ญ เดือนสิบ ลุพุทธศักราช 2460   พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำ    ภาษีเจริญ)    ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐาน  นับเป็นคืนที่ทรงคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติอย่างยิ่ง      เริ่มตั้งแต่หลวงปู่วัดปากน้ำฯ ท่านได้เพียรยอมสละชีวิตปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  จนกระทั่งค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่สูญหายไปกว่า  500  ปีหลังพุทธกาล
             และจากนั้นท่านได้สอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม และการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ยืนยันการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ว่ามีจริง และดีจริง ทำให้เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฏก โดยเฉพาะคำว่า ”ธรรมกาย”  ที่มีปรากฏในพระไตรปิฏก   แต่ไม่ได้บอกวิธีการเข้าถึง ทำให้ได้มีโอกาสรู้จักคำว่าธรรมกาย และวิธีการเข้าถึง    ก็เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายกลับคืนมาให้แก่ชาวโลก     ท่านได้เมตตาพากเพียรสอนการปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกาย จนมีผู้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย   เพื่อเป็นพยานในการเข้าถึงธรรมเป็นจำนวนมาก    ชีวิตของท่าน เป็นแบบอย่างของผู้ที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และยังเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกได้อย่างสูงส่งงดงาม
            การค้นพบวิชชาธรรมกาย และนำมาสั่งสอนเผยแผ่ได้อย่างกระจ่างชัดที่สุด อย่างที่ไม่เคยมีบูรพาจารย์ท่านใดในอดีต  ได้เคยกระทำมาก่อน ด้วยคำสอนที่ว่า "หยุดเป็นตัวสำเร็จ" ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เบื้องต้นจนเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน นับเป็น การค้นพบสรณะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐที่สุดของชาวโลกที่จะนำพามนุษย์ให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งอวิชชา สามารถเอาชนะกิเลส  ความโลภ ความโกรธ ความหลง และมุ่งตรงสู่เป้าหมาย คือ พระนิพพาน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วย ความสุขได้อย่างแท้จริง
            และด้วยเหตุนี้  พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำฯ)  จึงเป็น "มหาปูชนียาจารย์" ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการเคารพกราบไหว้บูชาจากมวลมนุษย์และเทวา ตลอดจนสมควรประกาศ คุณงามความดีของท่านให้ขจรขจายไปทั่วโลก โดยในวันศุกร์ที่ 10  ตุลาคม  พุทธศักราช  2551  ที่จะถึงนี้   เป็นวาระครบ 124  ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนี เหล่าศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันแสดงความรัก ความกตัญญู น้อมบูชาพระคุณของท่านด้วยการหล่อรูปเหมือนของพระมงคลเทพมุนี     ด้วยทองคำแท้ขนาดเท่าครึ่ง   นำไปประดิษฐานไว้ภายในมหาวิหาร พระมงคลเทพมุนี เพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งการบังเกิดขึ้นของผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอันไม่มีประมาณ  สมควรแก่การบูชาคุณของท่านด้วยรูปหล่อทองคำอันล้ำ  เพื่อให้เหล่าศิษยานุศิษย์และชาวโลก ตลอดจนอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเดินทางมากราบสักการะรูปหล่อทองคำ และศึกษาประวัติชีวิตอันงดงามของท่าน อันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการประพฤติปฏิบัติธรรม จนกระทั่งสามารถเป็น กัลยาณมิตรให้แก่ตนเอง และนำพาชาวโลกทั้งหลายให้ได้พบความสุข และเข้าถึงสรณะที่แท้จริง อันจะเป็นทางมาของสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายใน ไปอีกนานนับพันปี
            สำหรับ”วันครูวิชชาธรรมกาย”  ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่  14   กันยายน พุทธศักราช 2551    นับเป็นเวลา  91 ปี   ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี   ผู้ค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เพื่อมารำลึกถึงพระคุณ   ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี    ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย    ผู้อุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนา และมาร่วมเป็นสักขีพยานในความมุ่งมั่นสามัคคีของเหล่าศิษยานุศิษย์ แล้วมาช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลก

       สำหรับกิจกรรม   ในวันอาทิตย์ที่ 14   กันยายน  พ.ศ.2551   เริ่มขึ้นที่ สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย  จ.ปทุมธานี   ตั้งแต่เวลาประมาณ   09.30 น. ร่วมกันสวดมนต์ – ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา,   10.45 น. ท่านประธานสงฆ์กล่าวนำศิษยานุศิษย์ “บูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย”  ,  11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทาน , ส่วนพิธีในภาคบ่าย  เริ่มเวลา  13.30 น. ร่วมอัญเชิญองค์ต้นแบบรูปเหมือน  พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทฺสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย -นั่งสมาธิ - ประกอบพิธีประดิษฐานแผ่นทอง   เสร็จพิธีเวลา  16.10 น.
            เป็นวาระโอกาสอันดียิ่งของศิษยานุศิษย์ผู้มีความเคารพบูชาใน         พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี   (หลวงปู่วัดปากน้ำ)    ทุก ๆ  ท่านทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก  จะได้ร่วมงานบุญด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา    กลั่นกาย  วาจา  ใจ  ให้สะอาดบริสุทธิ์    รับฟังพระธรรมเทศนา    สร้างมหาทานบารมี   เป็นการสร้างบุญกุศลสำหรับตนเองให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป.

 

             (เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย  และร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาว
พุทธ ขอเชิญทุกท่านสวมชุดขาว ๆ  มาในงานบุญโดยพร้อมเพรียงกัน)
 (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.dmc.tv   หรือ โทร. 02-5240257-63).

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00091724793116252 Mins