เลือกนับถือศาสนาด้วยหลักเกณฑ์อย่างไร

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2555

 

               ตอนนี้ถ้าสอบถามคนทั่วโลกว่า มีเหตุผลอย่างไรในการนับถือศาสนาต่างๆ คำตอบก็จะคล้ายคลึงกัน คือ นับถือตามที่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายได้นับถือกันมาแล้ว น้อยคนนักที่จะตอบว่า ศาสนาเป็นหลักที่พึ่งของจิตใจ เป็นที่พึ่งสูงชุดในชีวิต

               ขอให้พิจารณาดูนะ แม้แต่เราจะเลือกครูบาอาจารย์มาสอนหนังสือ เราก็ยังต้องเลือกคนเก่งที่สุด ดีที่สุดในยุคเท่าที่เราจะหาได้ ถ้าคุณความดีน้อยๆ กระจอกงอกง่อย เราจะเลือกมาเป็นครูบาอาจารย์ของเราทำไม

               เราจะเลือกนับถือศาสนาใดๆ ก็ตาม เราควรจะเลือกโดยการศึกษาพิจารณาถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์ หรือศาสดาผู้ให้กำเนิดศาสนานั้นเป็นหลัก โดย

- ศึกษาประวัติของท่านโดยละเอียด ตั้งแต่การเกิดของท่าน

- ศึกษาค้นคว้าการแสวงหาธรรมะของท่าน

- ศึกษาหลักธรรมมะของท่าน

- การเผยแผ่ธรรมะจนวันสุดท้ายที่ท่านลาจากโลกไป

               ศาสดาในโลกนี้ ถ้าเราศึกษาประวัติของท่านโดยมีหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคุณความดีของท่านด้วยข้อเท็จจริง เป็นการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งพิสูจน์ได้ทุกยุคทุกสมัย ด้วยเหตุด้วยผล เราก็จะเข้าใจ และเราก็จะพบว่า ในโลกนี้ ไม่มีศาสดาใดที่มีคุณความดีเกินกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเลย

               แต่การที่จะพรรณนาคุณความดีหรือความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านกล่าวไว้ว่า ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน ท่านบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของผู้เป็นพระสัมมาส้มพุทธเจ้าแล้ว แม้หมดเวลาไปหนึ่งกัป คือ ตั้งแต่โลกอุบัติขึ้นแล้วย่อยยับกลับเป็นหมอกเพลิงอีกครั้ง สิ้นเวลาไปนานขนาด นั้นแล้ว ก็ยังพรรณนาคุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่หมด เพราะฉะนั้น มนุษย์ธรรมดาจะพรรณนาคุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งไม่ต้องพูดถึง ก็ได้แต่เพียงส่วนน้อยนิด ดุจอากาศในปีกนก เมื่อเทียบกับอากาศในจักรวาล

 

 

ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระภาวนาวิริยคุณ

 

 Total Execution Time: 0.016658616065979 Mins