พระคุณอันยิ่งใหญ่

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2563

                เมื่อได้ศึกษาประวัติของพระสัมมาส้มพุทธเจ้าโดยตลอดแล้ว จะเห็นว่า ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน ทรงเป็นแบบฉบับของผู้เพียบพร้อมด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาวโลก คือ

 

               พระบริสุทธิคุณอันยิ่งใหญ่  ด้วยการบำเพ็ญเพียรขัดเกลากิเลส สร้างความดีข้ามภพข้ามชาติอันยาวนาน ด้วยบุญบารมี ด้วยความวิเศษ บริสุทธิ์อย่างยิ่ง จึงทำให้พระองค์ท่านได้จุติลงมาเป็นพระพุทธเจ้า

 

               พระปัญญาคุณอันยิ่งใหญ่  ทำให้ทรงพิจารณาสภาวะโลกสภาวะธรรมอย่างถ่องแท้ อยู่เหนือความมัวเมาของชาวโลก ทรงเลือกสละความสุขทางโลกเพื่อแสวงหาความสุขอันเป็นอมตะ ด้วยความพากเพียรวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้า จนตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เอง

 

               พระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่  เมื่อตรัสรู้แล้ว แทนที่จะทรงเสวยวิมุติสุขเพียงลำพัง กลับเสียสละความสุขสงบส่วนพระองค์เผยแผ่ธรรมะแก่ชาวโลกเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ ทรงเมตตาโปรดสั่งสอนเวไนยสัตว์ เป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง ๔๕ พรรษา ตราบจนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

 

               เกียรติประวัติของสมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้าปรากฏอย่างชัดเจนว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นแบบฉบับของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ในการขัดเกลากิเลสในกมลส้นดานของมนุษยชาติ ทรงเป็นผู้จุดประทีปแสงสว่างให้ปรากฏแก่ใจมนุษย์ ขับไล่ความมืด ทำลายอวิชชาให้สิ้นไป ส่องทางไปสู่พระนิพพานอันเป็นอมตสุขตลอดนิรันดร ในโลกนี้ จะมีศาสดาองค์ใดเล่า ที่จะทรงพระคุณต่อมวลมนุษย์เทียบเท่าละอองธุลีของพระองค์ได้ 

ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

คุณครูไม่เล็ก

 Total Execution Time: 0.012552948792775 Mins