ทำอย่างไร เราจะเจริญรอยตามพระองค์ได้

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2555

 

               เมื่อได้ศึกษาด้วยเหตุผล ด้วยประจักษ์พยานแน่ชัดแล้วว่า ไม่มีศาสดาใด ๆ ในโลกที่จะเพียบพร้อมไปด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่เทียบเท่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้ว ขอให้ภูมิใจในพระบรมศาสดาของเรา ขอให้เคารพบูชาพระบรมศาสดาของเราอย่างหมดหัวใจ ขอให้ตั้งใจทุ่มเททำความดีตามที่พระองค์สั่งสอน โดยไม่ต้องลังเลสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น

               เมื่อนั้น เราจะประจักษ์ใจด้วยตัวเองยิ่งขึ้นว่า ไม่มีความยิ่งใหญ่ใดๆ ในโลก จะเหนือกว่าความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

               ด้วยอำนาจบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย จงประมวลรวมเข้าด้วยกัน เป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวปัจจัย ส่งผลดลบันดาลอภิบาล ปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านในที่นี้ จงปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดจัญไรใดๆ อย่าได้มาแผ้วพาน ให้เป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงธรรมกาย บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย จงทุกท่านเทอญ.ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระภาวนาวิริยคุณ

 Total Execution Time: 0.025823183854421 Mins