พระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นหรือตก

วันที่ 15 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

 

พระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นหรือตก

โลกต่างหากที่หมุน

 ชีวิตจะดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นกับคำพูดของใคร

ตัวเราต่างหากที่กำหนดเอง...

ดั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัส

ในพระบาลีที่กล่าวเอาไว้ใน ฐานะสูตร ว่า

“สตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือบรรพชิต

ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า

เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม

มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์

มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ใครทำกรรมใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม

จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น“

บาปกรรมแม้เพียงเล็กๆ น้อยๆ อย่าคิดว่า จะไม่ส่งผล

เพราะว่าทุกอย่างที่เราทำเอาไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตาม

ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในใจของเราเรียบร้อยแล้ว

เพียงแต่รอวันให้ผลเท่านั้นเอง

ในอดีตที่ผ่านมานั้น เราไม่รู้ว่าได้ทำบาปอกุศลอะไรเอาไว้บ้าง

ฉะนั้น จงอย่าได้ประมาทปล่อยใจไปตามกระแสกิเลสที่รุกคืบเข้ามาในรูปแบบต่างๆ

ควรให้ใจของเราดวงนี้  มีแต่ภาพของกุศลกรรม

เก็บเกี่ยวเอาแต่สิ่งที่ดีงามไว้ให้มากๆ

ผลของบาปจะได้ไม่มาเป็นอุปสรรคขัดขวางการสร้างบารมีของเรา

จะมีแต่บุญหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป...

ตัวเราเป็นคนกำหนดตัวเราเอง!

 

 


 


โอวาทอันทรงคุณค่าของพระพ่อ

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011611859003703 Mins