โลก คือ อะไร

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2557

โลก คืออะไร

โลก คือ อะไร

          ในหัวข้อต่อไปนี้ นักศึกษาจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์สำคัญที่มักจะพบบ่อยๆ ในทุกบทเรียนของหนังสือเล่มนี้ คือ คำว่า โลก ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจโดยความหมายแคบๆ ว่า โลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงกลม ๆ ที่อยู่ในระบบสุริยจักรวาลเท่านั้น แต่สำหรับความหมายของโลก ในทางพระพุทธศาสนายังมีความหมายที่กว้างกว่านั้น  ดังนั้นเราควรทำความรู้จักความหมายของโลก ให้ถ่องแท้ว่า โลก คือ อะไร


          โลก 1  ความหมายของ โลก ในโลกสูตร กล่าวว่า มี 3 โลก คือสัตวโลกสังขารโลก โอกาสโลก
(หรือ อากาสโลก) ในโลกทั้ง 3 นั้น  หมู่สัตว์ทั้งหลายที่เนื่องด้วยอินทรีย์ ที่เป็นไปด้วยสามารถแห่งการสืบต่อ แห่งรูปธรรม อรูปธรรม และทั้งรูปธรรมและอรูปธรรม ชื่อว่าสัตวโลก โลกที่แยกประเภทออกไปเป็น พื้นดิน และภูเขาเป็นต้น ชื่อว่า โอกาสโลก ขันธ์ทั้งหลายในโลกทั้งสอง ชื่อว่าสังขารโลก


           โลก2 แปลว่า แผ่นดิน หมายถึง มนุษย์ โดยปริยายหมายถึง (1) ส่วนหนึ่งแห่งกลจักรวาล เช่น มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก (2) ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ในระบบสุริยะ  เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ลักษณะอย่างลูกทรงกลม  มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ศูนย์สูตร   ยาว 12,755 กิโลเมตร ศูนย์กลางที่ขั้วโลก ยาว 12,711 กิโลเมตร  มีเนื้อที่บนผิวโลก 510,903,400  ตารางกิโลเมตร


           โลก3 หลวงพ่อธัมมชโย ได้ให้คำจำกัดความจากคำสอนของพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร)  ที่แบ่งเป็น 3 โลก ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แต่ขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นดังนี้ คือ


1. สัตวโลก ได้แก่ จิตใจ หรือ เห็น จำ คิด รู้ ของ สรรพสัตว์ทั้งหลาย

2. ขันธโลก ได้แก่ ขันธ์ 5 ตั้งแต่ขันธ์ 5 ของ สรรพสัตว์ของมนุษย์ เทวดา อรูปพรหม จนถึง กายธรรมโคตรภู กายธรรมพระโสดาบัน กายธรรมพระสกิทาคามี กายธรรมพระอนาคามี และ  กายธรรมอรหันต์

3. อากาสโลก ได้แก่สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สิ่งแวดล้อมที่ติดตัวเราขยายออกไปโดยรอบไปถึง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ถึงจักรวาลต่างๆ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล ขยายใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่มีขอบเขต ไม่มีที่สิ้นสุด

 

        จากความหมายที่ได้รวบรวมมานั้น ทำให้เราทราบว่าโลกมิได้มีความหมาย  เพียงแค่เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่คำว่า โลกยังมีความหมายที่ลึกซึ้งและมีนัยสำคัญอย่างน้อย 3 นัย  ตามความหมายของโลกในความหมายที่ 3 คือสังขารโลก สัตวโลก  และ โอกาสโลก ที่มีความหมายกว้างเช่นนี้    เนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    ทรงรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงในโลกด้วยญาณทัสสนะอันแม่นยำของพระพุทธองค์  ไม่มีสิ่งใดจะบดบังความรู้ของพระองค์ได้  ดังนั้นพระพุทธองค์จึงสามารถจำแนกแยกแยะความจริง ในสิ่งทั้งปวงได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง


       จากความหมายของคำว่าโลกดังกล่าว นักศึกษาคงจะเข้าใจแล้วว่า เรื่องจักรวาลที่จะได้ศึกษานั้น  จึงหมายถึงโอกาสโลก อันเป็นที่อาศัยของหมู่สัตว์ทั้งหลาย


       ส่วนคำว่า โลก ในความหมายว่า  ที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในชมพูทวีปที่เราอาศัยอยู่นี้ ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของจักรวาล  ซึ่งรายละเอียดเรื่ององค์ประกอบของจักรวาลเราจะศึกษาในบทต่อไป เมื่อนักศึกษาทราบความหมายของโลกอย่างนี้แล้ว นักศึกษาก็จะไม่สับสนอีกต่อไป

 

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา GL 101 จักรวาลวิทยา

กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 Total Execution Time: 0.016346800327301 Mins