มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 10

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2557

 

 

 

มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 10

เหตุใดพระองค์จึงเน้นสอน
หนักไปในทาง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา?        เมื่อใคร่ครวญโดยสุขุมแล้วจะมองเห็นว่า พระองค์สอนดังนั้นเพื่อตะล่อมให้คนที่มีความคิดใช้วิจารณปัญญาสอดส่องเห็นได้เอง เช่น พระองค์ตรัสถึง อนิจจัง ก็เพื่อให้ค้นคิดหา นิจจัง  ตรัสถึง ทุกขัง ก็เพื่อให้ค้นคิดหา สุขัง ตรัสถึง อนัตตา ก็เพื่อให้คิดหา อัตตา
คนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดประกอบด้วยความเพียรพินิจพิจารณาย่อมจะมองเห็นแนวพระโอวาทของพระองค์ จะเทียบให้เห็น เช่น มีคน 2 คนยืนอยู่ คนหนึ่งสูง คนหนึ่งต่ำ เรารู้จักคนสูงใครมาถามเราว่าคนสองคนนั้นรู้จักไหมเราตอบว่าคนสูงเรารู้จัก


 

       เมื่อคนอื่นได้ยินคำตอบเช่นนั้น แม้ตาของเขาไม่แลเห็นคนสองคนนั้นเลย เขาย่อมจะรู้ว่าคนที่เราไม่รู้จักนั้นต่ำกว่าคนที่เรารู้จักโดยเราไม่จำเป็นจะต้องพูดว่า คนต่ำเราไม่รู้จัก นี่ฉันใด อนิจจังบอกนิจจัง ทุกขังบอกสุขัง อนัตตาบอกอัตตา ฉันนั้น   อะไรเล่าเป็นนิจจัง สุขัง อัตตา? ก็คือ ธรรมกาย นี้เอง เป็นตัวนิจจัง สุขัง อัตตา

 

 

 


พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร : โปรแกรม รวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์ : กัณฑ์ 2 หน้า 26-27

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011783838272095 Mins