ทิศเบื้องหลัง บุตร ภรรยา

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2557

 

ทิศเบื้องหลัง บุตร ภรรยา


         หน้าที่ของสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา
         สามีมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อภรรยา 5 ประการ คือ
         1. ยกย่องว่าเป็นภรรยา
         2. ไม่ดูหมิ่น
         3. ไม่ประพฤตินอกใจ
         4. มอบความเป็นใหญ่ให้
         5. ให้เครื่องแต่งตัว

         หน้าที่ของภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามี
         1. จัดการงานดี
         2. สงเคราะห์คนข้างเคียงสามี
         3. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้
         4. ไม่ประพฤตินอกใจสามี
         5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร