ทิศเบื้องหลัง บุตร ภรรยา

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2557

 

ทิศเบื้องหลัง บุตร ภรรยา


         หน้าที่ของสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา
         สามีมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อภรรยา 5 ประการ คือ
         1. ยกย่องว่าเป็นภรรยา
         2. ไม่ดูหมิ่น
         3. ไม่ประพฤตินอกใจ
         4. มอบความเป็นใหญ่ให้
         5. ให้เครื่องแต่งตัว

         หน้าที่ของภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามี
         1. จัดการงานดี
         2. สงเคราะห์คนข้างเคียงสามี
         3. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้
         4. ไม่ประพฤตินอกใจสามี
         5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 
 Total Execution Time: 0.001028299331665 Mins