ทุนเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2549

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ผ่านได้มีการจัด พิธีอัญเชิญทุนเล่าเรียนหลวงถวายแด่พระสงฆ์ไทยประจำปี ๒๕๔๙เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พิธีเริ่มประมาณ ๑๔.๐๐ น. โดย ฯพณฯ พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เดินมาทางเป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุม และเจ้าหน้าที่เชิญทุนเล่าเรียนหลวงบนเวที

จากนั้นท่านประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่นำกล่าวสมาทานศีล แล้วนายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ เลขาธิการคณะองคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการฯ กล่าวรายงาน

ประธานในพิธี ประกอบพิธีเชิญทุนเล่าเรียนหลวง ถวายแด่ตัวแทน ๔ หน่วยงานการศึกษาของการคณะสงฆ์ ได้แก่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง, สมเด็จพระพุทธชินวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, และ พระพรหมโมลี หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๑ สำนักงานพระธรรมทูต แม่กองงานพระธรรมทูต

     จากนั้นประธานในพิธี ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เป็นอันเสร็จพิธีในเวลาประมาณ
๑๕.๐๐ น.

สำหรับในส่วนของกองบาลีสนามหลวง ได้รับพระราชทาน จำนวน ๘๑ ทุน โดยเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๗๖ ทุน ทุนบริหารการศึกษาสำหรับสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๕ ทุน

โดยกองบาลีสนามหลวง ได้คัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบได้ประโยค ๕-๘ ตามลำดับคะแนนที่สอบ ผู้สอบผ่าน ป.ธ.๕ จำนวน ๓๐ ทุน, ผู้สอบผ่าน ป.ธ.๖ จำนวน๒๖ ทุน, ผู้สอบผ่าน ป.ธ.๗ จำนวน๑๐ ทุน, ผู้สอบผ่าน ป.ธ.๘ จำนวน ๑๐ ทุน รวมทุกประโยค ๗๖ ทุน และได้คัดเลือกสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่นที่มีนักเรียนสอบประโยคบาลีสนามหลวงทุกประโยครวมกันได้มากที่สุด แบ่งตามเขตหนและสำนักเรียนส่วนกลางดังนี้ สำนักเรียนส่วนกลาง ได้แก่ สำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ จำนวน ๘๒ รูป, หนกลาง ได้แก่ สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จำนวน ๑๗๔ รูป, หนเหนือ ได้แก่ สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จำนวน ๑๓๔ รูป, หนตะวันออก ได้แก่ สำนักศาสนศึกษาวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๘๓ รูป, หนใต้ ได้แก่ สำนักศาสนศึกษาวัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา จำนวน ๘๘ รูป

โดยกองบาลีสนามหลวง กำหนดพิธีมอบทุนในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมดังนี้

เวลา ๙.๐๐-๙.๔๕ น. บรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทย” โดย พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

เวลา ๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการจัดงานพิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาบาลีดีเด่น และฉลองปริญญาบัตร-พัดเปรียญ เปรียญธรรม ๙ ประโยค” โดย ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016463994979858 Mins