“ไม่มีเวลา ไม่มีในโลก"

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2557

 

“ไม่มีเวลา ไม่มีในโลก"...การนั่งสมาธิ หรือที่เราคุ้นเคยกับคำว่า “ปฏิบัติธรรม” เป็นส่ิงสำคัญสำหรับชีวิต เป็นงานที่แท้จริง เกิดประโยชน์สุขทันที ที่เข้าถึง และเป็นส่ิงสำคัญท่ีทำแทนกันไม่ได้


...เราต้องให้ความสำคัญกับการทำสมาธิให้มาก ไม่แพ้การให้ความสำคัญกับการทำมาหากิน ทำมาค้าขาย ครองเรือน ศึกษาเล่าเรียน การเข้าสังคม ไม่ใช่ให้ความสำคัญกับ สิ่งนอกตัวจนกระทั่งกล่าวว่า “ไม่มีเวลาว่าง สำหรับการทำสมาธิ” ซึ่งนั่น คือ อันตรายสำหรับชีวิตที่เกิดมาเป็นมนษุย์


...พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช้คำว่า “แม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใด” อย่างนี้ได้ชื่อว่าประมาทในการดำเนินชีวิต เพราะความจริง คำว่า “ไม่มีเวลา” ไม่มีในโลก ขึ้นอยู่กับเราให้ความสำคัญ ต่อสิ่งไหน และเข้าใจสิ่งนั้นเพียงใด

 

 


พระเทพญาณมหามุนี

 
 
 
 Total Execution Time: 0.0012287696202596 Mins