วันสมาธิโลก พิธีมุทิตาสักการะ

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2549

ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่จะถึงนี้นอกจากจะเป็น “วันสมาธิโลก” ดังเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังเป็นอีกวันที่พิเศษที่สุดแห่งสังฆมณฑลอีกวันหนึ่ง คือจะมีการประชุมรวมกันของเหล่าพุทธบุตรทั่วประเทศกว่า 3,000 วัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พุทธบุตรผู้ยอมเสี่ยงชีวิต พิทักษ์พระพุทธศาสนาในพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในขณะนี้

วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี จะจัดให้มีกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ตลอดต่อเนื่องกันทั้งวันนี้ โดยเริ่มพิธีช่วงสาย มีการสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนาเนื่องใน “วันสมาธิโลก” ต่อด้วยพิธี “บูชาข้าวพระ” ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมากว่า 30 ปี และร่วมกันถวายพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ต่อด้วย “พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน” แด่คณะสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 3,000 วัด และตัวแทนสำนักเรียนบาลีทั่วประเทศ

และ “พิธีมุทิตาสักการะ” และ “ถวายทุนการศึกษาพระบาลี” แด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค “ระดับโลก” ซึ่งวัดพระธรรมกายได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีไม่เคยขาด นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2531 เป็นต้นมา และในปีนี้ นับเป็น ครั้งที่ 19 แล้ว ด้วยหวังว่า พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จักได้เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญของการคณะสงฆ์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม อันมีผลต่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กว้างไกลออกไป นำมาซึ่งความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท ร่วมกันยกย่องสังฆมณฑลให้สูงเด่น ดังเช่นเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีที่ผ่านมา

ในเวลาประมาณ 13.30 น. ยังจัดให้มีพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม 3,000 วัด แด่พระเถรานุเถระที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ (นับเป็นครั้งที่ 15) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระภิกษุจากพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 266 วัด ได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ ให้กับเหล่าสาธุชนทุกท่าน เหล่าพุทธบุตรทุกรูปเป็นดังหลักชัยแห่งสังฆมณฑล เฝ้ายืนหยัดรักษาพระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ท่านคือ เพชรเม็ดงามในพระพุทธศาสนาที่ควรกราบไหว้บูชาอย่างแท้จริง ซึ่งการถวายความช่วยเหลือแด่ 266 วัดภาคใต้นี้ นับเป็นการถวาย เดือนที่ 15 ติดต่อกัน โอกาสในการสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้นับว่าหาได้ยากยิ่ง... 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จึงเป็นบุญใหญ่ที่ผู้ฉลาดในการสั่งสมบุญย่อมไม่พลาดโอกาสสำคัญเช่นนี้ทั้งนี้ เพราะความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการคณะสงฆ์ ธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา ตลอดจนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยำในพระธรรมวินัยอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามจนเป็นผลสำเร็จ สันติสุขย่อมบังเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอย่างแน่นอน

จากโอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ตอนหนึ่งว่า “...การได้มาร่วมแสดงมุทิตา สักการะเปรียญธรรม ๙ ประโยค ด้วยการทำบุญถวายไทยธรรม ๓,๐๐๐ วัด ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนให้ภาษาบาลีได้สืบทอดกันต่อไป เพื่อรักษาความรู้นี้ไว้ให้กับชนหลัง ที่จะมาบังเกิดขึ้นในโลก จะมาจากภพภูมิไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสุคติหรือทุคติ เมื่อออกจากครรภ์มารดา แล้วก็ลืมหมด ต้องมาเรียนรู้ใหม่ พระธรรมคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ถูกเก็บรักษาไว้ โดยภาษาบาลี ที่จะทำให้เกิด สมบัติทั้งสาม ก็ยังคงอยู่ เราในฐานะเป็นผู้ทำนุบำรุง ภาษาบาลีให้สืบทอดต่อไปได้ ก็จะเป็นบุญใหญ่ ที่มีอานิสงส์ทำให้เราได้มาเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา มีดวงปัญญาสว่างไสว มีความเฉลียวฉลาด แทงตลอดทั้งทางโลก และทางธรรม เราจะมีความรอบรู้เรื่อง การได้มาซึ่งสมบัติทั้งสาม และจะได้สมบัติทั้งสามนั้นด้วย”

ในโอกาสนี้ มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน มาร่วมกันเป็นสักขีพยาน และมาเป็นกำลังใจแด่คณะพุทธบุตร ที่ได้อุทิศชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เพื่อให้ลูกหลานไทย และมวลมนุษยชาติ มีความสุขร่มเย็นด้วยอมตะธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดไปตราบกาลนาน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dmc.tv

 Total Execution Time: 0.00086393356323242 Mins