วิธีเอาชนะกิเลสอาสวะ

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2558

 

วิธีเอาชนะกิเลสอาสวะ

 

วิธีเอาชนะกิเลสอาสวะ

พระพุทธเจ้าของเราทุก ๆ พระองค์ ท่านเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ล้วนแต่ แสวงหาความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ด้วยกันทั้งสิ้น

 เพราะท่านมองเห็นว่า กิเลส คือ... ความโลภ ความโกรธ ความหลง นั้นเป็นอุปสรรคที่สำคัญของชีวิต จึงหาวิธีชำระ กาย วาจา ใจ ให้สะอาด บริสุทธิ์   โดยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเอาชนะกิเลสอาสวะเหล่านั้นให้หมดสิ้นไป 

ท่านทำอย่างนี้ ไปเรื่อย ๆ ทุกชาติ จนกระทั่งกิเลสเหล่านั้นเบาบาง เจือจางแล้วหมดไป  จนตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุด

 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0062308629353841 Mins