ผู้มีส่วนแห่งสามัญผล

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2558

 

ผู้มีส่วนแห่งสามัญผล

 

พุทธพจน์เตือนใจ

          “หากว่า นรชนกล่าวพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มาก  แต่เป็นผู้ประมาท ไม่ประพฤติตามพระพุทธพจน์นั้น  เขาย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผล  เหมือนคนเลี้ยงโค นับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่น ย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งปัญจโครส ฉะนั้น  หากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้น้อย  แต่เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมไซร้  เขาละราคะ โทสะและโมหะแล้ว รู้ชอบ มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว หมดความยึดถือในโลกนี้ หรือในโลกหน้า  เขาย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผล” ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

            ความรู้ในพระพุทธศาสนา มีทั้งภาคปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ความรู้ภาคปริยัตินั้น เปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางไกลในสังสารวัฏ จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ความรู้ในทางปริยัติ ถ้าเราไม่นำมาประพฤติปฏิบัติ จะไม่เกิดผลเป็นปฏิเวธ ซึ่งเปรียบเสมือนคนเลี้ยงโคที่ไม่ได้ดื่มปัญจโครส การจะรู้แจ้งเห็นจริงในพระพุทธวจนะได้ จะต้องลงมือปฏิบัติอย่างเดียว จึงจะหยั่งรู้ทั่วถึงธรรมทั้งหลายไปตามความเป็นจริง ที่เรียกว่า ภาวนามยปัญญา