ค ว า ม รู้ ที่ แ ต ก ต่ า ง

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2558

 

ค ว า ม รู้ ที่ แ ต ก ต่ า ง

ค ว า ม รู้ ที่ แ ต ก ต่ า ง

ความรู้ที่เกิดจากธรรมกาย...
เป็นความรู้ที่น่ารู้   
ยิ่งรู้...ยิ่งบริสุทธิ์  
ยิ่งรู้...ยิ่งสว่าง  
ยิ่งรู้...ยิ่งเป็นผู้ตื่น  
ยิ่งรู้...ยิ่งเบิกบาน  
ยิ่งรู้...ยิ่งสนุก 
ยิ่งรู้...ยิ่งเพลิดเพลิน 
ยิ่งรู้...ยิ่งมีกำลังใจ    

ซึ่งแตกต่างจากความรู้ทางโลก   
ยิ่งรู้ยิ่งวน  ยิ่งรู้ยิ่งมืด  ยิ่งรู้ยิ่งสับสน 

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๑๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๒

 

 

 Total Execution Time: 0.0021106998125712 Mins