ความเคารพเป็นทางมาแห่งปัญญา

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2558

 

ความเคารพเป็นทางมาแห่งปัญญา

 

ความเคารพเป็นทางมาแห่งปัญญา

        "ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสงฆ์ มีความเคารพในสมาธิ มีความเพียร มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขา ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ มีความเคารพ ยำเกรง เป็นผู้ไม่ควร เพื่อความเสื่อม ย่อมมีในที่ใกล้นิพพานทีเดียว"
อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต

        ความเคารพ คือ การตระหนักในคุณงามความดี ของผู้ควรเคารพ และก็หาโอกาสแสดงความเคารพ นอบน้อม ต่อผู้ที่เราเคารพนั้นด้วยความจริงใจ และด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาจริงๆ ทั้งทางกาย วาจา ใจ ทำจนเป็นปกติทั้งต่อหน้า และลับหลัง ทำจนคุ้นเคยชินเป็นปกติ ความเคารพเป็นทางมาแห่งปัญญา เป็นบุญกุศลที่จะส่งผลให้ได้เกิดในตระกูลสูง และได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลัน

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ  ตอนที่ 485
จากส่วนหนึ่ง ของ  รายการธรรมะเพื่อประชาชน

โดย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธมฺมชโย)
 

 

 

Total Execution Time: 0.0012309670448303 Mins