คำแปลและความหมายของบารมี

วันที่ 09 กย. พ.ศ.2558

 

คำแปลและความหมายของบารมี

            คำว่า บารมี มาจากคำว่า ปูระ ธาตุ แปลว่า เต็มเปี่ยม สูงสุด หรือสมบูรณ์ที่สุด หมายความว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมหมวดนี้ให้เต็มเปี่ยมหรือบริบูรณ์ เพราะความบริบูรณ์ของชีวิตนั้นจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยการสั่งสมบุญกุศลทีละเล็กทีละน้อย อย่างสุดความสามารถโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เมื่อบุญกลั่นตัวมากเข้า จากดวงบุญก็จะกลายเป็นดวงบารมี ความสมบูรณ์ของชีวิตถึงจะบังเกิดขึ้น การตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณก็สมบูรณ์ และก็เสด็จไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพาน1)

 

ความหมายของบารมีหากกล่าวในเชิงปฏิบัติ สามารถกล่าวได้ 2 มุมมอง2) คือ

มุมมองประการที่ 1 บารมี คือ บุญ แต่ว่าเป็นบุญที่มีคุณภาพพิเศษ เป็นบุญชนิดที่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ในพระพุทธศาสนาพูดถึงการทำบุญที่คุ้นๆ กัน เช่น ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา บุญกิริยาวัตถุ 3 บุญกิริยาวัตถุ 10 บารมีก็คือบุญที่มีคุณภาพพิเศษเพราะว่าในการทำบุญเป็นการทำแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน คือ ทำความดีให้สุดความรู้ความสามารถ จึงได้คุณภาพที่ดีที่สุด

มุมมองประการที่ 2 บารมี คือ นิสัย นิสัยที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบุญหรือในการทำบุญ คือ เมื่อเราทำบุญเพื่อให้ได้คุณภาพสูง ทำประจำหนักเข้าก็กลายเป็นนิสัย

 

สรุปบารมีในเชิงปฏิบัติมี 2 อย่าง คือ

1.บารมี คือ บุญที่มีคุณภาพพิเศษอันเกิดจากการอุทิศชีวิตสร้างบุญ

2.บารมี คือ นิสัยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างความดีหรือสร้างบุญ หากจะกล่าวโดยสรุปเป็นคำจำกัดความโดยรวม บารมี หมายถึง การสร้างความดีอย่างยิ่งยวด โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จนกระทั่งกลายเป็นนิสัยดีๆ เข้าไปอยู่ในใจ ทำลายกิเลสให้หมดไปจากใจ

-------------------------------------------------------------------

1) ปกิณณกกถา, ขุททกนิกาย จริยาปิฎก, มก. เล่ม 74 หน้า 570.
2) สรกานต์ ศรีตองอ่อน, คำสอนเรื่องการสร้างบารมีของวัดพระธรรมกาย, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 159.

GL 204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 

 Total Execution Time: 0.0057250817616781 Mins