ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงเป็นแบบฉบับของผู้เพียบพร้อมด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่


หลังตรัสรู้แล้ว พระองค์ประทับเสวยวิมุติสุข คือ สุขจากการพ้นทุกข์ ในสถานที่ต่างๆ ในบริเวณปริมณฑลต้นศรีมหาโพธิ์นั้นรวม ๗ แห่ง แห่งละ ๗ วัน และเสด็จกลับมประทับใต้ต้นอชปาลนิโครธ ทรงรำพึงว่า ตถาคตจะแสดงธรรมแก่ใครดีหนอ
...อ่านต่อ
ข้าวสาลีทีแรกงอกขึ้นเอง เป็นข้าวขาว ไม่มีเปลือก ไม่มีรำ ไม่ลีบ มีกลิ่นหอมเป็นรวงหุงได้ทันที พอเก็บมาหุงตอนเช้า ตอนเย็นก็เกิดรวงขึ้นมาให้เก็บได้ใหม่
...อ่านต่อ
พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ เป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาล ณ หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อว่า “ โทณวัตถุ” อยู่ใกล้กับกรุงกบิลพัสดุ์ เดิมท่านมีชื่อว่า “ โกณฑัญญะ” เมื่อเจริญวัยขึ้นได้ศึกษาจนจบไตรเพท
...อ่านต่อ
ในพระพุทธกาลนี้พระโพธิสัตว์ของเราเกิดในตระกูลพราหมณ์ ชื่อสุรุจิ เมื่อเห็นพระรัศมีและฟังพระธรรมเทศนา มีความเลื่อมใสศรัทธา ขอถึงพระบรมศาสดาเป็นสรณะ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๒ ที่ตรัสพุทธยากรณ์แก่พระโพธิสัตว์ของเรา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระโกณฑัญญะสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสรีระสูง ๘๘ ศอก
...อ่านต่อ
ในสมัยพระพุทธกาลของพระตันหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลานั้นมนุษย์มีอายุขัย ๑ แสนปี พระตันหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีมา ๑๖ อสงไขยแสนกัป ทรงบันเกิดในตระกูลกษัตริย์ครองฆราวาสวิสัยอยู่หนึ่งหมื่นปี
...อ่านต่อ
พระสาครจักรพรรดิราช เมื่อพระเจ้าอติเทวะสวรรคตแล้ว ได้ทรงท่องเที่ยวเกิดเป็นมนุษย์บ้าง เป็นเทวดาบ้าง นับพระชาติไม่ถ้วน กระทั่งถึงเวลาหนึ่งเป็นสุญญกัป ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้
...อ่านต่อ
เจ้าหญิงสุมิตตาเทวี สมเด็จพระปุราณทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระเชษฐาของเจ้าหญิงสุมิตตาเทวีนั้น ทรงบำเพ็ญบารมีมาแล้ว ๑๖ อสงไขยแสนกัป
...อ่านต่อ
พระชาติหนึ่ง พระโพธิสัตว์ทรงบังเกิดเป็นลูกชายในตระกูลพราหมณ์ชื่อ พรหมกุมาร ศึกษาสำเร็จไตรเพทแล้ว เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ ๕๐๐ คน เมื่อบิดามารดาสิ้นชีวิตแล้วพรหมกุมารนำทรัพย์สมบัติออกบริจาค แล้วออกบวชเป็นฤๅษี ศิษย์ทั้ง ๕๐๐ ได้พากันทยอยบวชตามมาอยู่ด้วย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร