วิถีแห่งการสั่งสมบุญ ตามรอยบาทพระบรมพระศาสดา พุทธ 3 ประการ อสงไขยและมหากัป


ก่อนพระองค์จะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต เสด็จลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อจะมาตรัสรู้ธรรม พระองค์จะตรวจดูปัญจมหาวิโลกนะ หนึ่งในนั้นก็คือ ตรวจการลเวลา เวลาที่เหมาะสมที่พระองค์จะมาตรัสรู้ธรรม มนุษย์ต้องมีอายุเฉลี่ยอย่างน้อย ๑๐๐ ปีขึ้นไป
...อ่านต่อ
การที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องสร้างบารมี แล้วบารมีแตกต่างกับบุญอย่างไร มาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกัน บุญ คือพลังงานบริสุทธิ์อย่างหนึ่ง จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำความดี เช่นเราให้ทานก็เกิดบุญ รักษาศีลก็เกิดบุญนั่งสมาธิภาวนาก็เกิดบุญ อู่ทะเลบุญคือนิพพาน บุญพร้อมจะหลั่งไหลสู่ร่างกายได้ทุกเมื่อขอเพียงใจจรดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย เมื่อนั้นท่อธารบุญจะหลั่งไหลมาที่ศูนย์กลางกายของเราเต็มที่ เหมือนกับท่อประปาต่อเชื่อมเข้ามาที่บ้านของเรา แม้ปากท่ออยู่ที่บ้านแต่ถ้าเราไม่เปิดก๊อกน้ำ น้ำก็ไม่ไหล เปิดก๊อกน้ำเมื่อใดน้ำประปาก็ไหล
...อ่านต่อ
น้ำใจพระบรมโพธิสัตว์ขนาดนั้น พร้อมสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อการสร้างบารมี แล้วในการสร้างบารมี ท่านต้องสร้างบารมี ๑๐ ทัศ
...อ่านต่อ
การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์จะมีอยู่ ๓ ระยะ ระยะแรก เป็นการตั้งความปราถนาด้วยใจ ทำความดีสิ่งใดก็อธิษฐาน ด้วยบุญนี้ขอให้ช้าพเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ตั้งความปราถนาในใจ ยังไม่กล้าบอกใคร พอบุญมากขึ้น กล้าที่จะเปล่งวาจา อธิษฐานดังๆ ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต พอบุญเต็มเปี่ยมมากชึ้นก็จะได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนิยตโพธิสัตว์ ช่วงแรกที่ตั้งความปราถนาด้วยใจกับเปล่งวาจายังเป็นอนิยตโพธิสัตว์ อาจจะเลิกกลางคันได้
...อ่านต่อ
พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วจะพบว่า ใครก็สามารถเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ เพียงแต่ว่าใครจะอดทนสร้างบารมีจนสำเร็จได้เท่านั้น ถ้าตั้งใจจริงๆ ก็มีสิทธิ์กันทุกคน ในวัฏสงสารอันยาวนานที่ผ่านมา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ไปแล้วมีจำนวนมาก นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน ท่านเปรียบว่ามากกว่าเม็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง ๔ เราเคยไปเที่ยวชายหาดริมทะเล เอามือกอบทรายขึ้นมากำมือหนึ่ง ให้นั่งนับทีละเม็ด
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่ ผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองคืเองแล้วทรงนำสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมาสั่งสอนชาวโลกทั้งหลาย ให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ หมดกิเลสตามพระองค์ไปด้วย เหมือนอย่างพระศรีศากยสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร โดยทั่วไปจะได้คำตอบว่า พระองค์คือศาสดาผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนา บางท่านตอบว่า ผู้ที่เผยแผ่คำสอนให้กับชาวโลก เพื่อให้ชาวโลกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามแล้วจะได้พ้นทุกข์ นี่คือนัยยะความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศึกษากันโดยทั่วๆไป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล