รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกพญากวางใจเพชร นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดก : พญากวางใจเพชร นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า หน้า 3 จบ

หน้า 3 จบ

นิทานชาดกเรื่อง

พญากวางใจเพชร 

นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

 

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

นิทานชาดกเรื่อง พญากวางใจเพชร  นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

จบ

Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.

ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ

 

 

นิโครธมิคชาดก

 

:: สาเหตุที่ตรัสชาดก ::

 

.....สมัยพุทธกาล ณ นครราชคฤห์ ธิดาเศรษฐีผู้หนึ่งเป็นผู้มีรูปร่างงดงาม แต่กลับไม่ยินดีในความงามนั้น เฝ้าขอบิดามารดาบวชเป็นภิกษุณีเสมอแต่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเจริญวัยบิดามารดาจึงให้แต่งงานกับบุตรเศรษฐี 

.....วันหนึ่งที่เมืองมีงานนักขัตกฤษ์ ชาวเมืองต่างแต่งกายสวยงาม แต่ธิดาเศรษฐีกลับแต่งกายเรียบๆ บอกเหตุกับสามีว่า เพราะมองเห็นความไม่งามของร่างกาย สามีจึงกล่าวว่า ทำไมเธอจึงไม่บวชเสียเล่า? นางได้ฟังก็ยินดี สามีจึงพาไปบวชเป็นพระภิกษุณีในสำนักของพระเทวทัต เมื่อบวชแล้วนางได้บำเพ็ญกิจของภิกษุณีอย่างเคร่งครัด โดยไม่รู้ตัวว่านางมีครรภ์ก่อนที่จะบวช เมื่อครรภ์ของนางโตขึ้น พระเทวทัตเกรงว่าตนจะเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงสั่งให้นางสึก 

.....นางคิดว่าตนบวชเพื่อถวายชีวิตแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มิใช่มาบวชเพื่อพระเทวทัต จึงเดินทางไปยังเชตวันมหาวิหารเพื่อเฝ้าพระบรมศาสดา พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยญาณว่า นางเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ แต่เพื่อคนทั่วไปได้ประจักษ์ จึงโปรดให้ตั้งกรรมการขึ้นพิจารณา นางวิสาขามหาอุบาสิกาได้ตรวจร่างกายและสอบสวนวัน เดือน ปีที่นางออกบวช ได้ความจริงว่า นางตั้งครรภ์ก่อนออกบวช นางจึงพ้นความผิด 

.....ต่อมานางคลอดบุตรเป็นชายมีผิวพรรณผุดผ่อง พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงรับไปเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรม ให้ชื่อว่า พระกุมารกัสสปะ ครั้นอายุได้ ๗ ขวบ ทราบชาติกำเนิดของตนเกิดความสลดใจ จึงออกบวช ตั้งใจปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศในการแสดงธรรมอันวิจิตร 

.....นางภิกษุณีผู้เป็นมารดา นับแต่ลูกจากไปก็ได้แต่ร้องไห้คิดถึงลูกจนไม่มีใจปฏิบัติธรรม เช้าวันหนึ่งบังเอิญได้พบพระกุมารกัสสปะ จึงร้องเรียกชื่อพระลูกชาย พระกุมารกัสสปเถระทราบว่า ถ้าหากท่านพูดด้วยถ้อยคำอันไพเราะ มารดาจะตัดความอาลัยไม่ขาด จึงพูดให้สติว่า “ท่านเที่ยวทำอะไรอยู่นะ! เวลาผ่านมาตั้งนานแล้ว ความอาลัยอาวรณ์แค่นี้ก็ยังตัดไม่ได้” นางได้ยินก็เสียใจ คิดตัดอาลัย จึงตั้งใจปฏิบัติธรรม จนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ พระภิกษุได้สนทนาถึงเหตุนี้ พระบรมศาสดาทรงทราบจึงตรัสเรื่อง นิโครธมิคชาดก ดังนี้ 

 

:: ข้อคิดจากชาดก ::

 

.......๑. ผู้ที่มีบุญ ย่อมมีปัญญามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง มองเห็นโทษของวัฏสงสารว่าเป็นทุกข์ แล้วหาทางที่จะออกจากทุกข์นั้น 

.......๒. ผู้ที่มีความตั้งใจจะสร้างบุญบารมี ควรจะตัดความห่วงใยอาลัยรักทั้งหลายให้ได้ ถ้าตัดไม่ได้ จิตใจจะกังวล ไม่อาจบรรลุธรรมขั้นสูงได้ 

.......๓. บุตรควรมีความกตัญญูกตเวที คือ รู้คุณ และตอบแทนคุณ บิดามารดา

.......๔. ผู้นำที่ควรแก่การเคารพสรรเสริญนั้น นอกจากจะต้องมีความสามารถแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมอีกด้วย

 

.......๕. ผู้ที่ถูกกล่าวหา จะต้องทำใจให้หนักแน่น ยึดมั่นในคุณความดี และอดทนเพื่อรอโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนถือเสียว่า “มือไม่มีแผล ย่อมไม่กลัวพิษงู ทองบริสุทธิ์อยู่ ย่อมไม่กลัวไฟลน”

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล