หนังสือ แด่นักสร้างบารมี ๓
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ แด่นักสร้างบารมี ๓ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ชื่อหนังสือ แด่นักสร้างบารมี ๓  ขุมทรัพย์ทางปัญญา ชุดบทฝึกผู้นำ  แด่...นักสร้างบารมี ๓ โอวาทหลังฉันเช้า ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ชื่อหนังสือ แด่นักสร้างบารมี ๓

ขุมทรัพย์ทางปัญญา ชุดบทฝึกผู้นำ  แด่...นักสร้างบารมี ๓ โอวาทหลังฉันเช้า ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓

โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

 

กัลยาณมิตรนั้น เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยทีเดียว
เพราะการจะประคับประคองนาวาชีวิต ให้อย่ในเส้น
ทางของการสร้างบารมี ให้ก้าวหน้าไปตลอดรอดฝั่งไม่
หลงทิศหลงทาง หรืออับปางเสียกลางคันนั้น จะต้อง
อาศัยท่านผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจที่ถูก
ต้องในแนวทางการประพฤติปฏิบัติ คอยชี้แนะหนทางให้

สารบัญ
คำนำ ๒

๑.สะอาดภายนอก สงบภายใน ๘
๒.พิจารณาก่อนฉันภัตตาหาร ๑๒
๓.เกียรติของพระภิกษุ ๑๖
๔.ลำบากเพราะมักง่าย ๒๐
๕.ปฏิสันถาร ๒๔
๖.การเทศน์สอน ๓๐
๗.ตัดไฟแต่ต้นลม ๓๘
๘.หยุดคิดสักนิด พิจารณาตนเองสักหน่อย ๔๑
๙.ความรับผิดชอบ ๔๘
๑๐.สิ่งแวดล้อมที่ดี ๕๒
๑๑.กองทัพเดินด้วยท้อง ๕๙
๑๒.บูชาข้าวพระ ๖๙
๑๓.การประคองรักษาศรัทธาญาติโยม ๗๕
๑๔.รู้ประมาณในความสะดวกสบาย ๘๒
๑๕.ไข้ต้นฤดูหรือไข้หัวลม ๘๖
๑๖.มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข ๙๔
๑๗.วันปาฏิโมกข์ ๑๐๖
๑๘.การแปรงฟันที่ถูกวิธี ๑๑๓
๑๙.ความสามารถด้านการแต่งโคลง ฉันท์ กาพท์ กลอน ๑๑๘หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ชื่อหนังสือ แด่นักสร้างบารมี ๓  ขุมทรัพย์ทางปัญญา ชุดบทฝึกผู้นำ  แด่...นักสร้างบารมี ๓ โอวาทหลังฉันเช้า ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ชื่อหนังสือ แด่นักสร้างบารมี ๓
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 124 หน้า

ขนาดไฟล์ 960 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 960 KB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร