วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

ฉบับที่ ๑๘๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
ในวันอาสาฬหบูชานี้ จึงควรที่พุทธศาสนิกชนจะหวนระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธองค์ พึงให้ความสำคัญในการศึกษาทั้งภาคปริยัติและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง...อ่านต่อ
พระอัญญาโกณฑัญญะมีชื่อเดิมว่า โกณฑัญญะ เป็นบุตรของพราหมณ์ผู้มั่งคั่ง เกิดที่หมู่บ้านโทณวัตถุ กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ท่านเป็นพราหมณ์ประจำราชสำนักศากยะ...อ่านต่อ
ถ้ารับมาแล้วมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปอีก  ก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรเลยมิใช่หรือ  เพราะถ้าจะปล่อยให้วัดวาอารามไม่มีเงินสนับสนุน  พระก็คงอยู่ไม่ได้...อ่านต่อ
ตลอด ๑๔ ปีที่ผ่านมา แม้ว่าพวกเราต่างเต็มใจส่งความช่วยเหลือไปยังวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมมาโดยตลอด และจะยังส่งต่อไปก็ตาม แต่คงจะดีกว่านี้มากมายถ้าเราอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี...อ่านต่อ
ตราบใดที่ยังมีการสืบต่อของพระรัตนตรัย  มีผู้เข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ  สังฆรัตนะ  ก็ได้ชื่อว่ายังมีพระพุทธศาสนาอยู่  ซึ่งหมายถึงว่า  อายุพระพุทธศาสนาจะยืนยาวเป็นแสงสว่างแก่ชาวโลกต่อไป...อ่านต่อ
การค้นพบ “คาถาธรรมกาย” ครั้งหลังสุดในผืนแผ่นดินล้านนา คือ ที่วัดศรีมงคล (ก๋ง) จ.น่าน เมื่อราวเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑...อ่านต่อ
“ศุภวรรณ สิงหกุล” หรือ “ซุป” อดีตนักบุกเบิกรุ่นจิ๋วแห่งวัดพระธรรมกายบอสตันเปรียบตัวเองเสมือนเทียนน้อย ๆ เล่มหนึ่ง......อ่านต่อ
รูปภาพจุดรับสมัครสมาชิกวารสารกัลยาณมิตร บริเวณถนนทางเข้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘...อ่านต่อ
โย อิจฺเฉ ทิพฺพโภคญฺจ ทิพฺพมายุ ยสํ สุขํ ปาปานิ ปริวชฺเชตฺวา ติวิธํ ธมฺมมาจเร. ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์ อายุ ยศ สุขอันเป็นทิพย์ ผู้นั้นพึงงดเว้นบาปทั้งหลายแล้วประพฤติสุจริตธรรม ๓ อย่าง...อ่านต่อ
คำว่า “ศรัทธา” ในภาษาไทยมาจากคำว่า ศรทฺธา ในภาษาสันสกฤต และคำว่า สทฺธา ในภาษาบาลีหมายถึง ความเชื่อ...อ่านต่อ
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งต่อมาได้ใช้ศัพท์เฉพาะว่า “สังสาระ” (saṃsāra) นั้น มีการทิ้งร่องรอยไว้ในยุคพระเวทบ้าง แต่เริ่มมาปรากฏให้เห็นชัดเจนในช่วงปลายยุคพราหมณะถึงช่วงต้นยุคอุปนิษัท...อ่านต่อ
การสร้างบารมีต้องเหนื่อยเป็นธรรมดา ถ้าสบายเราจะได้บารมีมาจากไหน ขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องเหนื่อยแสนสาหัส ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันนับชาติไม่ถ้วน...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ