วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป สายธารแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป
เรื่อง : อุบลเขียว


            ทุกสี่งในโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลง หากเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เรียกว่าการพัฒนา แต่คุณภาพชีวิตที่ดีจะเกิดขึ้นอย่างไร? คำตอบ คือเกิดขึ้นได้เมื่อเราทำความดี

            ด้วยเหตุนี้เอง มนุษย์จึงแสวงหาวิธีพัฒนาคุณภาพชีวิต ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ตามแต่สติปัญญาและอัธยาศัยของแต่ละคน ต้องลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ส่วนใหญ่มักจะผิด มากกว่าถูก เพราะยังไม่พบเจอต้นแบบที่ดี ที่พอจะเป็นตัวอย่าง ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามได้อย่างสมบูรณ์  ทำให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นคำถามง่าย ๆ แต่ ตอบยากเหลือเกิน และเป็นข้อถกเถียงกันมาตั้งแต่อดีตว่าแท้ที่จริงแล้ว ทำความดี คือ ทำอย่างไร แล้ว ต้องเรี่มต้นทำอะไรก่อน และจะทำอะไรต่อจึงจะดี ยี่งขึ้น เมื่อทำแล้วมีผลอย่างไร

            โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ระดับประเทศ ที่สร้างความเข้าใจในเรื่องเบื้องต้นของ การทำความดีที่ง่ายที่สุดให้กลับคืนมาอีกครั้ง และตอกย้ำว่าต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ที่สุด ดีงามที่สุด คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบัณฑิตทั้งหลายมาแต่โบราณกาล และยังคงทันสมัยเสมอมาจนถึงทุกวันนี้

            ทำให้จุดประสงค์หลักของโครงการ มุ่งเน้น เพื่อ "ถวายเป็นพุทธบูชา" ไม่ว่าช่วงเวลาไหนหรือเทศกาลใด ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ ได้รับรู้ถึงแก่นแท้แห่งพื้นฐานความดีของมวลมนุษยชาติ คือ การให้ทาน เพราะการให้ คือ แสงสว่างแรกของ คุณธรรมที่เกื้อกูลทุกชีวิตให้ดำรงคงอยู่
         และในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของโครงการตักบาตรพระที่ต้องจารึก ไว้บนแผ่นดินไทยที่ประทับใจไปแสนนาน เมื่อจัดให้ มีการตักบาตรพระในระดับหมู่บ้านแรกของโลกขึ้น คือ หมู่บ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เรียกความสนใจของผู้มีบุญทั่วทุกสารทิศ ที่ต่างหลั่งไหลมารวมกันมากเป็นประวัติการณ์ เพราะเป็น แผ่นดินเกิดของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธี์ (หลวงพ่อธัมมชโย) พระผู้เป็นดังตะวันธรรม และเป็น ศูนย์รวมใจของเหล่าศิษยานุศิษย์ทั่วโลก บรรยากาศ เต็มไปด้วยความอี่มเอิบเบิกบานในบุญกันถ้วนหน้า

         นอกจากนี้ยังมีพิธีตักบาตร ๓ แผ่นดิน ที่จังหวัดมุกดาหาร ประสานสัมพันธ์พี่น้องสองฝั่งโขง เป็นหนึ่งเดียวกัน และพิธีตักบาตรที่สถาบันเทคโนโลยี เจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมใจครูอาจารย์ในสถาบัน การศึกษาอย่างอบอุ่น ซึ่งภาพพลังแห่งความดีงามเหล่านี้ ล้วนไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่มาก่อนทั้งสี้น ยังความปิติใจมาให้กับทุกสายตาที่ได้ร่วมอนุโมทนา ผ่านรายการ DMC ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ไปทั่วโลก ซึ่งนึกถึงบุญนี้ทีไร ...ปลื้มใจทุกครั้ง

           เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ สนามรักบี้ฟุตบอล ศูนย์กีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอนุกูลสารกิจ เจ้าคณะเขตลาดกระบัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ อธีการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ รศ. ดร.กิตติ ติรเศรษฐ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

            การที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ถือเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสงฆ์ ๒๖๖ วัด คุณครู ทหาร ตำรวจ ชาวไทยพุทธ ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ เป็นการสืบทอด อายุพระพุทธศาสนา ตามโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย และยังเป็น กิจกรรมเพื่อรับน้องอย่างสร้างสรรค์ตามหลักพุทธวิธี เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาน้องใหม่รู้จักการให้ทานผ่าน การตักบาตร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และที่สำคัญเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้นักศึกษาใหม่

            ความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้สำเร็จได้ ด้วยความร่วมมือจากคณะพระภิกษุสงฆ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กองกิจการนักศึกษา ชมรมพัฒนาศักยภาพ R 38 DTC ชมรมศีลธรรมพัฒนาชีวีต กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก ผู้นำบุญกลุ่มลาดกระบัง ชมรม R 38 DTC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมรม R 38 DTC มหาวิทยาลัยมหิดล ชมรม R 38 DTC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาคมบัณฑิตรัตน์ สหพันธ์รวมใจไทย ทั้งชาติ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิกรรมกาย


            เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ถนนวิวิธสุรการ ข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร มีพิธีทำบุญตักบาตร ๓ แผ่นดิน ตามโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัด ทั่วไทย ประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ สามเณรจากไทย ลาว และเวียดนาม ๑,๑๐๐ กว่ารูปมาเป็นเนื้อนาบุญ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวชิรสารธรรม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติ จากนายปราณีต บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญกันอย่างคับคั่ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษา วัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และพุทธศาสนิกชน ที่ประสบภัยทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม การกระตุ้นภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวประจำท้องถี่นด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร คณะสงฆ์ลาว คณะสงฆ์เวียดนาม จังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหาร ส่วนตำบล เทศบาลเมืองมุกดาหาร สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร นายกสมาคมชาวไทยเวียดนาม ชมรมมุกดาหารรวมใจ สมาคมบัณฑิตรัตน์ สหพันธ์รวมใจ ไทยทั้งชาติ โรงเรียนนวมีนทราชูทิศ โรงเรียน ดงมอนวิทยาคม โรงเรียนมุกดาหาร โรงเรียน จุฬาภรณ์ โรงเรียนบรบือ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิกรรมกาย
             เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๖ มีถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป ที่ตลาดบ้านแป้ง หน้าวัดกลางธนนินทร์ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับความเมตตา จากพระราชกิตติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติเกกัลฯวัลภา ถมยา โยมน้าของพระราชภาวนาวิสุทธี์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายชุมพร พลรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวแทนนำกล่าวต้อนรับ

            พิธีตักบาตรครั้งนี้ถือเป็นการตักบาตรพระในระดับหมู่บ้านที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยมีพระเถรานุเถระระดับเจ้าคณะจังหวัดเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมกันจำนวน ๕ รูป ประกอบด้วย

            ๑. พระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

            ๒. พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

            ๓. พระราชกิตติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

            ๔. พระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

            ๕. พระราชปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

            การจัดงานครั้งนี้ ยังเป็นการจัดขึ้นบนแผ่นดิน เกิดของพระราชภาวนาวิสุทธี์อีกด้วย            การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัด คณะสงฆ์ทุกรูปที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ และได้รับความร่วมมือจากจังหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เทศบาลปากบาง เทศบาลบางน้ำเชี่ยว วัดอัมพวัน วัดเสาธงทอง วัดพุทธาราม วัดจินดามณี วัดคู วัดกลางธนรินทร์ คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ สถานีตำรวจอำเภอพรหมบุรี กองพลทหารปืนใหญ่ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี อปพร. เครือข่าย ชาวสิงห์บุรี เด็กดี V-Star โรงเรียนสิงห์บุรี โรงเรียน บางระจันวิทยา พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนชาวบ้านแป้ง สมาคมบัณฑีตรัตน์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ กลุ่ม
V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

            ภาพความประทับใจเหล่านี้ยังคงถูกบันทึกไว้ ด้วยเครื่องวิดีทัศน์ที่ดีที่สุดในโลก คือ ใจของเรานั่นเอง ตอนนี้โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ขยายเป็นโครงการตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รูป เพราะสี่งอัศจรรย์ที่เราประสบด้วยสายตาตนเองใน ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ และถนนทุกสายที่จัดให้มีพิธีตักบาตรขึ้น ได้ถูกเนรมิตให้เป็นถนนสายบุญที่ สวยสดงดงาม เปลี่ยนสภาพการสัญจรขวักไขว่ กลับกลายเป็นถนนพุทธวีถีแห่งความเงียบสงบอบอวลไปด้วยบุญอันใสบริสุทธี์อย่างที่ไม่เคยเป็น มาก่อน ที่หลายคนเหมือนถูกสะกดให้ตรึงอยู่กับภาพ เบื้องหน้า รำพึงขึ้นมาว่า "ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ มาก่อนเลยในชีวิต และไม่คิดว่าจะเกิดภาพแบบนี้ได้จริงๆ"

 
 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล