วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เราสร้างเด็กดี เด็กดีสร้างโลก

เรื่องจากปก
เรื่อง : ธีรนาถ
  หมู่ดาวย่อมงดงามในยามราตรี ก็เพราะมีท้องฟ้าเป็นฉากหลัง ที่คอยโอบอุ้มดาวทุกดวงให้ทอแสงระยิบระยับงามจับตา เฉกเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ใจดี V-Guide ที่จะมาคอยทำหน้าที่โอบอุ้มและประคับประคองดาวแห่งความดีกว่าครึ่งล้านชีวิต ที่ จะมารวมตัวกันเพื่อเปล่งประกายแสงแห่งความดี ใน งานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๓ ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้
            การจัดงานครั้งนี้ เป็นการสานต่อความสำเร็จ จากปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการฟื้นฟู ศีลธรรมให้แก่เยาวชนหลายล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งนับตั้งแต่เรี่มต้นเปิดตัวโครงการมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว V-Star ก็ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการถึง ๕,๐๐๐ กว่าโรงเรียน และมีแนวโน้มที่จะเพี่มมากขึ้น เรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า ในภาวะที่สังคมไทยกำลังเผชิญ กับปัญหาเด็กและเยาวชนที่สร้างความหนักใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นอย่างยี่ง เรี่มตั้งแต่ปัญหา พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในวิถีชีวีตประจำวัน เช่น เด็กขาดวินัย ขาดความเคารพ และขาดความกตัญญู ต่อคุณพ่อคุณแม่ ไปจนถึงปัญหาที่ร้ายแรง เช่น ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จนนำไปสู่ปัญหา การทำแท้ง และปัญหาอบายมุขรวมถึงสี่งเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ
            ด้วยเหตุนี้ โครงการ V-Star จึงเป็นที่สนใจของ สถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งทุกฝ่ายกำลัง แสวงหาโนว์ฮาว (know-how) ในการปลูกฝังศีลธรรม ให้แก่เยาวชนที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ซึ่งโครงการ V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก อันเกิดจาก ดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์นี้ี้ สามารถตอบโจทย์ ในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนได้อย่างตรงจุด เพราะเป็นการประยุกต์เอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาใช้เป็นบทฝึกในการสร้างนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก โดยผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และการจดสมุดบันทึกความดีที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยการดูแลเอาใจใส่ของคุณครู ผู้ประสานงานโครงการ และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังนับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ส่งผลให้ โครงการ V-Star เป็น ที่รู้จักและยอมรับในหมู่สถานศึกษา และหน่วยงานของภาครัฐ อย่างกว้างขวางภายในระยะเวลาเพียงแค่ ปีเศษเท่านั้น

          V-Star พัฒนาสู่โครงการคุณภาพ
            แต่ถึงกระนั้น พระราชภาวนาวิสุทธี์ ก็ยังมีดำริ ที่จะยกระดับโครงการนี้ให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ ยี่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้สามารถปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงได้เมตตาสถาปนารางวัลวิสตาร์ควอลิติ๊ อวอร์ด (V-Star Quality Award) โดยมอบเป็นทุนการศึกษาจำนวนทั้งสี้น ๖๘๘ รางวัล รวมมูลค่า ๑๐ ล้านบาท ให้แก่โรงเรียน V-Star ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถ ผ่านมาตรฐานการประเมิน จึงนับได้ว่า V-Star เป็น โครงการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ อันเกิดจาก การทำงานอย่างสอดประสานกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการอย่างแท้จริง

            สำหรับพิธีมอบรางวัลวิสตาร์ควอลิตี้ อวอร์ดได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีคุณครูและเด็กดี V-Star จากทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน และผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งมาจาก ๒๒ องค์กร ภาคิ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กรมประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้ แก่โรงเรียนต่าง ๆ โดย ฯพณฯองคมนตรีได้กล่าวแสดงความชื่นชมโครงการ V-Star ว่า "โครงการนี้เป็นการแสดงออกถึงแนวโน้มที่ดีในการฟื้นฟูและพัฒนาศีลธรรม ให้แก่เยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเรี่มต้นด้วยการจุดประกายที่จำนวน ๕,๐๐๐ กว่า โรงเรียน และหวังเป็นอย่างยี่งว่าในอนาคตจะขยาย ไปสู่ทุกโรงเรียนในประเทศไทยจนครบ ๓๐,๐๐๐ กว่า แห่ง เพื่อให้เกิดแสงสว่างแห่งความดีงามขึ้น ทั่วทั้งแผ่นดินไทยในอนาคต..."
            ผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังด้วยความทุ่มเทและเสียสละของทีมงาน Super V-Guide ที่เดินทางไปประเมินมาตรฐานศีลธรรม และเยี่ยมเยือน สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ พบว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต่างแสดงความชื่นชม ที่ โครงการ V-Star ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้าน ดีขึ้นมากมายแก่บุตรหลานของพวกเขา เช่น ช่วย หล่อหลอมให้เด็กมีระเบียบวินัยเพี่มมากขึ้น เมื่อ ตื่นนอนก็เก็บที่นอนเองได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แถมยังสวดมนต์ ไหว้พระ และนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวัน ที่สำคัญลูกหลานของตนมีพฤติกรรมที่แสดง ออกถึงความรักและความกตัญญูต่อพ่อแม่มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย
            ในส่วนของสถานศึกษาเองก็เกิดความตื่นตัวกับความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกครั้งนี้เช่นเดียวกัน ภาพของเด็กดี V-Star ที่มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย และมีความตั้งอกตั้งใจในการเรียน จนทำให้ส่วนใหญ่มีผลการเรียนที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่คุณครูหลายท่านให้ตัดสินใจเข้ามาร่วมเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการด้วยความเต็มใจเพี่มมากขึ้น นอกจากนี้ ครูอาจารย์หลายท่านยังเกิดความคิดอยากที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพื่อจะได้เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ ที่ดีของลูกศิษย์อีกด้วย ยี่งไปกว่านั้น บรรดาผู้บริหาร สถานศึกษาต่างก็ตระหนักถึงผลดีที่ทางโรงเรียนได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการนี้ และต่างก็พากันกล่าวใน ทำนองเดียวกันว่า ยินดีที่จะให้การสนับสนุนการจัดโครงการ V-Star ในสถานศึกษาที่ตนดูแลอยู่อย่างเต็มที่           ความสำเร็จในครั้งนี้ต้องมีเรา
            ภาพความสำเร็จของโครงการ V-Star ข้างต้น เปรียบเสมือนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ที่ให้ผลงอกงามทันตา ซึ่งยอดกัลยาณมิตรทุกท่านก็นับเป็นผู้หนึ่งที่ได้ช่วยกันนำความสำเร็จมาสู่โครงการ ด้วยการทำหน้าที่เป็น V-Guide ช่วยนำรถ และคอย ต้อนรับปฏิสันถารนักเรียนและคุณครูผู้ประสานงาน ในงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ตั้งแต่ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ เมื่อปีที่ผ่านมา
            สำหรับงานครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๑ กรกฎคม นี้ ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่า V-Guide ทุกท่านจะได้ กลับมารวมตัวกันทำหน้าที่นี้อีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้พิเศษกว่า ๒ ครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธี์ได้มอบหมายนโยบายในการต้อนรับเด็กดี V-Star กว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน รวมถึงคุณครูผู้ประสานงานทุกท่าน ด้วยถ้อยคำที่กระชับและได้ใจความที่ชัดเจนว่า "มาอยู่กลับประทับใจ" ดังนั้น งานครั้งนี้จึงมีความจำเป็นต้องมี V-Guide เพี่มมากขึ้นเป็น ๑๐,๐๐๐ คน เพื่อให้งานนี้สามารถสานต่อความสำเร็จ จากทั้ง ๒ ครั้งแรก และมุ่งไปสู่เป้าหมายการฟื้นฟูศีลธรรมให้แก่เยาวชนหลายล้านคนจาก ๓๐,๐๐๐ กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ
            ดังนั้น จึงขอเชิญยอดนักสร้างบารมีทุกท่าน ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๖๐ ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มาร่วมสมัครเป็นหนึ่งในหมื่นคนของ V-Guide พร้อมทั้งเชิญหมู่ญาติมิตรและบริวารให้มาสมัครเป็น V-Guide เพื่อร่วมกันทำหน้าที่อันยี่งใหญ่ในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลา ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา ยอดกัลยาณมิตร ทุกท่านได้ ทำหน้าที่สร้างมหาทานบารมี เพื่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี สภาธรรมกายสากล มหาธรรมกายเจดีย์ และมหารัตนวิหารคด เพื่อเป็น ฐานรองรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของชาวไทยและชาวโลกนับล้านคนในอนาคตอันใกล้นี้
            แต่บัดนี้ ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องมา ช่วยกันสร้างคนให้เป็นคนดี โดยเรี่มต้นที่การช่วยกัน ปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนของชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันสืบต่อประเทศชาติและศาสนาต่อไปในอนาคต ซึ่งการทำหน้าที่ V-Guide ในครั้งนี้ คือโอกาสสำคัญที่พวกเราทุกคนจะได้มาตักตวงบุญพิเศษจากการทำหน้าที่กัลยาณมิต รให้แก่เด็กเก่งและดีพร้อมกันคราวเดียวถึงกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน หากใครพลาดบุญนี้ นับว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยี่ง เพราะการทำหน้าที่ V-Guide นั้น มีอานิสงส์อันยี่งใหญ่เกินควรเกินคาด ประการแรกบุญนี้จะส่งผล ให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเดินทางไปในที่แห่งหนตำบลใด ก็จะเป็นที่รักของมนุษย์ เทวา ทั้งหลาย และได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดีในทุกที่ทุกสถาน ด้วยผลบุญที่เกิดจากความเคารพในการปฏิสันถาร และ ความอ่อนน้อมถ่อมตนในการทำหน้าที่ต้อนรับ และ บริการโดยไม่มีทิฐิมานะ

            อีกทั้งบุญนี้ยังจะเป็นการสร้างผังให้ได้เกิดใน "ปฏิรูปเทส" ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยี่งสำหรับนักสร้าง บารมีทุกคน เพราะในภพชาตินี้ หลายท่านคงตระหนักซาบซึ้งกันดีแล้วว่า การที่เราต้องอยู่ต้องอาศัยในสี่งแวดล้อมเดียวกับผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐีนั้น มีผลทำให้การสร้างบารมีของเราทำได้ ยากลำบากเพียงใด ดังนั้น บุญจากการทำหน้าที่เป็น V-Guide ในคราวนี้ คือโอกาสทองที่ทุกท่านจะได้มาลิขิตชีวิตของตนในภพชาติต่อๆ ไป เพื่อให้ได้บังเกิดในปฏิรูปเทส ซึ่งหมายถึงถี่นที่อยู่ที่เหมาะสม แก่การสร้างบารมี การเกิดในปฏิรูปเทสจะช่วยให้ เส้นทางการสร้างบารมีนั้นราบรื่น ปราศจากการขัดขวางจากคนภัยคนพาล และตลอดชีวิตก็จะได้พบเจอแต่บัณฑิต นักปราชญ์มาคอยชี้แนะและชักชวนให้เราได้ทำความดีตลอดไปตราบจนสี้นอายุขัย
            แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่า การสร้างบารมี ทุกอย่างนั้น ล้วนต้องแลกมาด้วยความอดทน ในการเผชิญหน้าต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธี์ เคยเมตตา ให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจ แก่ยอดนักสร้างบารมีอยู่เสมอ ๆ ว่า "ลูกทุกคนควรตระหนักถึงความโชคดีที่ได้เกิดมาสร้างบารมี และควรใช้เวลาทุกๆ อนุวินาที สั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ทั้งบุญเล็ก บุญน้อย บุญใหญ่ บุญปานกลาง โดยไม่เกี่ยงเลยแม้แต่เพียง บุญเดียว และอย่าไปหวาดหวั่นต่ออุปสรรค และความเหนื่อยยาก เพราะหากเราไม่เหนื่อยแล้ว เราจะได้บุญบารมีมาจากไหน..." ซึ่งเป็นโอวาทอันทรงคุณค่าที่ลูก ๆ ทุกคนล้วนต่างซาบซึ้ง และขอน้อมนำ ไปปฏิบัติเพื่อให้ภารกิจ V-Guide ๑๐,๐๐๐ คน ใน งานวันรวมพลังเด็กดี
V-Star ครั้งที่ ๓ นี้ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างเป็นอัศจรรย์ สมดังเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกประการ...

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล