กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย)
วันนี้สติกับสบายของเรา ไปด้วยกันกี่ครั้ง กี่นาที กี่ครั้งต่อหนึ่งรอบ
อานุภาพแห่งพระธรรมกายที่พวกเราได้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน  มีอานุภาพขจัดสิ่งที่เป็นมลทินที่ไม่บริสุทธิ์ที่เกิดจากกระแสความนึกคิด คำพูดและการกระทำของชาวโลกทั้งหลายเนี่ยให้เจือจางลงไป กระทั่งหมดไปในที่สุด  การเข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ จะทำให้เราเข้าถึงแหล่งแห่งสติปัญญา ความรู้ ความเบิกบาน แหล่งมหากรุณาความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ เพราะว่าพุทธรัตนะหรือพระธรรมกายนั้นน่ะเป็นผู้รู้ เป็นผู้ตื่น เป็นผู้เบิกบานแล้ว
ก่อนอื่นต้องปรับให้ใจนิ่ง แล้วเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ให้สังเกตว่าถ้าเราถือกล้องอยู่แล้วกล้องสั่น ภาพที่เห็นก็ไม่ชัดเจน หรือถ้าเรานั่งชิงช้าแกว่งไปมาอยู่
โลกใบนี้ที่มีธรรม ๘ ประการครอบครองอยู่ ครอบงำอยู่ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสรรเสริญ นินทา มีสุขมีทุกข์ ๘ อย่างนี้ ทำให้ใจของเรากระเพื่อม ใจของสรรพสัตว์กระเพื่อม เดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้าย มีทุกข์ทรมานกันอยู่ตลอดเวลา รัตนะทั้ง ๓ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ เมื่อเข้าถึงแล้ว ความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ ก็ดับไป เหมือนคบเพลิงจุ่มลงไปในน้ำ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ใจจะดับไป แล้วก็ขยายมาที่กายและสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นทุกข์จะดับไปเพราะเข้าถึงที่พึ่งภายใน
ทางโลก ช่วงนี้เขาเลือกส.ว. (สมาชิกวุฒิสภา) กันฝุ่นตลบ เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ กลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และมีหน้าที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ปฐมฤกษ์ วิสาขบูชา ๒๕๓๙ โอกาสอันดีอย่างสำคัญยิ่ง ที่เราจะได้ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ ที่จะไม่มีต่อไปอีกแล้วในอนาคต คือการหล่อพระธรรมกายประจำตัว ของท่านทุกคน เพื่อประดิษฐานที่ธรรมกายเจดีย์ ให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และของเทวดาทั้งหลาย
ความจริงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทั้งในยุคที่มีและไม่มีวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้า เพียงแต่เราได้ดูเรื่องจากชาดกที่พระพุทธองค์ระลึกชาติแล้วนำเรื่องราวมาตรัสสอนเรานั้นมีแต่ชาติที่คล้ายกับสังคมเกษตรกรรม
เข้าถึงรัตนะภายใน เข้าถึงกายธรรมคือพุทธรัตนะ มีลักษณะสวยงามเกตุดอกบัวตูมอยู่บนพระเศียร กายใสบริสุทธิ์ เกิดความรู้อันยิ่งใหญ่เมื่อเข้าถึงพุทธรัตนะ คือธรรมจักขุจะเกิดขึ้น จะมีดวงตาที่เห็นได้รอบทิศ ทุกทิศทุกทาง เห็นอย่างนี้ภาษาบาลี ว่า วิปัสสนา คือเห็นได้วิเศษ ได้แจ้ง ได้ต่าง เพราะมีธรรมจักขุ เกิดขึ้น
สัมมาอะระหังเป็นถ้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์ สืบทอดกันมายาวนานเป็นพันปี ให้ไว้สำหรับผู้มีบุญในกาลก่อน  สัมมา ก็มาจากมรรค ๘ ตั้งแต่สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปโป จนกระทั่งถึง สัมมาสมาธิคือทำให้มันถูกต้อง ทำสิ่งที่ดีงาม ตั้งแต่เห็นถูก คิดถูก พูดถูก ทำถูก สัมมา อะระหัง ไกลจากกิเลส จากความมืด ห่างจากความทุกข์ทรมาน ห่างจากความเลว ห่างจากสิ่งไม่ดี บริสุทธิ์ล้วน ๆ จึงได้ชื่อว่าอะระหัง คือมีความบริสุทธิ์ล้วน ๆ ไม่มีสิ่งที่เป็นมลทินเข้าไปเจือปนเลยแม้แต่นิดเดียว อะระหังนั้นแทนคำของพระธรรมกาย ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย
สติกับสบายต้องคู่กัน บางทีเรามีสติแต่ไม่สบาย
โอวาทประจำวัน 24-27 มีนาคม 2557

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งมีพุทธศาสนิกชน มาร่วมงานบุญจำนวนมาก
วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดโครงการ 1 Day Meditation กิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดงานบุญพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้รับกิจนิมนต์เพื่อนำปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น ในโครงการOne day Retreat
ศูนย์ปฏิบัติธรรมยอกยาการ์ต้า  ประเทศอินโดนีเซีย ได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดา
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 จำนวน 9 รูป  ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย

ธรรมกายที่เกิดด้วยอำนาจบุญที่เราสร้างมาดีแล้ว ด้วยตัวของเราเอง ด้วยความเพียรไม่ย่อหย่อน
คราวนี้ก็มาเจอปัญหาว่า เอ๊ะ!...ตั้งแต่ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกเรื่อยมาจนกระทั่งมีอาการขึ้นๆ ลงๆ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไป บอกว่า อายุมนุษย์จะลดลงๆ จนถึงจุดหนึ่ง
พระภิกษุรูปหนึ่ง บังเกิดความพอใจสตรีนางหนึ่ง จิตใจจึงร้อนรุ่มกระวนกระวายเหมือนถูกไฟแผดเผา

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.028321329752604 Mins