เหมือนเสาเขื่อน

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2561

เหมือนเสาเขื่อน
 

          ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น พระโสดาก็ติดอยู่บ้างแล้ว พระสกทาคาแน่นอยู่หน่อย พระอนาคาแน่นขึ้น พอถึงพระอรหันต์แน่นจริงทีเดียว เหมือนเสาเขื่อนทีเดียว เหมือนภูเขาทีเดียว ไม่เขยื้อนตามไปทางใดละ แน่นขนาดนั้น นั่นแหละมีที่พึ่ง ท่านได้ที่ตั้งของใจ ที่ปักของใจ ที่ติดของใจ ไม่ไหวไม่เขยื้อนไปตามใครละ

          โลกธรรมทั้ง ๘ จะมาระดม พระองค์ให้ใจพระองค์เขยื้อนไม่ได้ ตายตัวทีเดียว ตั้งอยู่ในพรหมวิหาร ฝ่ายเดียว

          เมตตา รัก ใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุข

          กรุณา ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์

          มุทิตา พลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นเขาได้ดี

          อุเบกขา วางเฉย เมื่อ แก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ก็เฉยหรือถ้าแก้ไขได้ ก็แก้ไป แก้ไขไม่ได้ ก็เฉยเสีย อุเบกขา ไม่สมน้ำหน้าไม่อิจฉาริ...ยาอย่างหนึ่งอย่างใดเลย

          นี่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้เคารพพระสัทธรรม

 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "สัจจกิริยาคาถา" 
๒๓ กรกฎาคม ๒๔๙๗

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0026904503504435 Mins