อริยมรรค

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2561

อริยมรรค
 

            ดวงศีล คืออะไร ?

            ดวงศีล คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว อริยมรรค ๓ องค์นั้นเรียกว่าดวงศีล

            ดวงสมาธิ คือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อริยมรรคอีก ๓ องค์

            ดวงปัญญา คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป เป็น ๘ องค์ในอริยมรรคนั้นทั้งสิ้นอยู่ในนั้นทั้งสิ้น จึงได้เข้าถึงธรรมกายนี้ได้ ถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะสังฆรัตนะแท้ ๆ

 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
๑ มกราคม ๒๔๙๘

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร