ร่างกายพระสิทธัตถะ ไม่ใช่พุทธรัตนะ

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2560

ร่างกายพระสิทธัตถะ ไม่ใช่พุทธรัตนะ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , วิสุทธิวาจา , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ ,   สมาธิ , วิปัสสนา , สัมมาอะระหัง , ร่างกายพระสิทธัตถะ ไม่ใช่พุทธรัตนะ

                รัตนะ แปลว่า แก้ว ในที่นี้หมายเอาแก้วอย่างประเสริฐ เช่นแก้วมณีโชติรส ซึ่งนับถือกันว่าเป็นแก้วมีคุณวิเศษสูงสุด ใครมีไว้ย่อม ชื่นชมโสมนัส อิ่มอกอิ่มใจยิ่งกว่าทรัพย์สินอย่างอื่นทั้งหมดในโลก แก้วคือพระรัตนตรัยนี้ เหมือนกัน ผู้ใดเข้าถึงก็ย่อมอิ่มใจ ชื่นใจเช่นเดียวกัน

              ร่างกายพระสิทธัตถะ ไม่ใช่พุทธรัตนะ พระสิทธัตถะทรงกระทำความเพียรอยู่ถึง ๖ พรรษา จึงพบรัตนะอันลี้ลับซับซ้อนอยู่ในพระองค์ คือกายธรรม มีสัณฐานเหมือนพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูมมีสีใสเหมือนกระจก ปรากฏอยู่ในศูนย์กลางกาย

                ที่ว่านี้มีหลักฐานใน อัคคัญญสูตร สุตตันตปิฎก ทีฆนิกายปฏิกวรรค ที่พระพุทธองค์ตรัสแก่วาเสฏฐสามเณรว่า

ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏฐาธิวจนํ ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ
ความว่า ดูกรวาเสฏฐสามเณร คำว่า ธรรมกายนี้เป็นชื่อตถาคตโดยแท้

 

 


จากพระธรรมเทศนาเรื่อง
"พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00090773502985636 Mins