หนังสือ หนังสือยาหยุดป่วย
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หนังสือยาหยุดป่วย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

พระพากุลเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้มีอาพาธน้อย
- สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
- สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้า
- สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้า
- สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า
- ได้เป็นเอตทัคคะด้านมีอาพาธน้อยในชาติสุดท้าย
สมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้า
• อานิสงส์จากการทำให้พระภิกษุหายจากอาพาธ
• พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยาบาลภิกษุอาพาธ
ด้วยตัวพระองค์เอง
• อานิสงส์การสร้างอาคารบุญรักษา 
• คำอธิษฐานจิตหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือยาหยุดป่วย - สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า - สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้า - สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้า - สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า - ได้เป็นเอตทัคคะด้านมีอาพาธน้อยในชาติสุดท้าย สมัยพระสมณโคดมพุทธ

ชื่อหนังสือ หนังสือยาหยุดป่วย
ลำดับเรื่อง : กองสื่อธรรมะ ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 31 หน้า

ขนาดไฟล์ 3 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร