หนังสือ แด่...นักสร้างบารมี ๑ ชุดบทฝึกผู้นำ
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ แด่...นักสร้างบารมี ๑ ชุดบทฝึกผู้นำ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี
 

หนังสือ แด่...นักสร้างบารมี ๑ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก : ชุดบทฟืกผู้นำ เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)


หนังสือ แด่...นักสร้างบารมี ๑ (แด่นักสร้างบารมี1)

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก : ชุดบทฟืกผู้นำ

ขุมทรัพย์ทางปัญญา : ชุดบทฝึกผู้นำ เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
รวมโอวาทในวาระวันคล้ายวันเกิดพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔

       พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของกัลยาณมิตรไว้ว่า เป็นเสมือนแสงเงินแสงทอง ส่องทางพระนิพพานให้แก่นักสร้างบารมีทั้งหลายทีเดียว

      ด้วยเหตุนี้ ทุกยุคทุกสมัยท่านผู้ไม่ประมาทในชีวิต หากทราบว่าผู้ใดมีสติปัญญา ทรงความรู้ความสามารถ อาจเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนได้ ก็จะเร่งขวนขวาย ดั้นด้น ค้นหา ไปขอความเมตตากรุณาจากยอดกัลยาณมิตรท่านนั้น แล้วยอมมอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ ให้ท่านอบรมบ่มนิสัย และปลูกฝังความเห็นถูกในเรื่องโลกและชีวิตให้ตรงต่อหนทางพระนิพพาน

สารบัญ

คำนำ (๕)
ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจใสๆ ๓

ทุกอย่างล้วนสำเร็จด้วยใจใสๆ ๕
ทำอย่างไรใจจึงจะใสได้ ๙
ใจใสบังคับธาตุ ๔ ได้ ๑๑
ความสำเร็จช้าเร็ว ขึ้นกับความใสของใจ ๑๔
ใจใส ภาพสำเร็จชัดเจน ๑๖
บริหารงานด้วยใจใส ๑๗
บทฝึกความสามารถในการจับประเด็น ๑๙
กุศโลบายฝึกใจให้ใส ๒๐
ใจใสทำให้เห็นการณ์ไกล ๒๑
ฝึกแม้คนงานให้ใจใสตาม ๒๔
ได้ผู้นำและทีมงานใจใส การสร้างวัดจึงสำเร็จเร็ว ๒๕
ใจใสทำให้มีฤทธิ์ ๒๘
กำลังใจที่จะฝึกให้ใจใสยิ่งขึ้น ๓๓
ความสำเร็จเกิดได้ด้วยใจ ๓๙
ศีลและทิฏฐิ ๔๒
นักสร้างบารมีต้องไม่มีข้อแม้ ๔๗

ลูกๆ พระเณรที่รักของหลวงพ่อทุกรูป ๔๗
ข้อแม้เรื่องเวลา ๕๐
ข้อแม้เรื่องอุปกรณ์กับทุน ๕๔
ข้อแม้เรื่องคน ๕๗
การฝึกคนอย่างไม่มีข้อแม้ ๖๐

ตัดสินได้ ตัดใจลง ๖๙
ผิดพลาดได้ แต่อย่าทำผิดทั้งๆ รู้ ๗๐
เหตุที่สร้างบารมีอยู่ได้ตลอดรอดฝั่ง ๗๑

เรื่องที่ ๑ ดัดสินไต้ ดัดใจลง ๗๔
        ฝึกตัดสินให้ได้ ตัดใจให้ลงตั้งแต่เด็ก ๗๕
        การตัดสิน ๗๗
        ทุกอย่างต้องตัดสินได้ ตัดใจลง ๗๘
        อานิสงส์ของการตัดสินได้ ตัดใจลง ๘๐

เรื่องที่ ๒ ความอดทน ๘๔
        อดทนต่อความลำบากตรากตรำ ๘๔
        อดทนต่อทุกขเวทนา ๘๕
        อดทนต่อการกระทบกระทั่ง ๘๕
        อดทนต่ออำนาจความเย้ายวนใจ ๘๖
        เพดานความอดทน ๘๗
        ความเคารพ ๘๘
        ความหมายของความเคารพ ๘๙
        ความกตัญญรู้คุณ ๙๐
        วิธียกระดับความอดทน ๙๖
        ผลสำเร็จจากความอดทน ๙๙
        สรุป ๑๐๑

สร้างบารมีอย่างไรให้ก้าวหน้า ๑๐๗

เรื่องที่ ๑ การตั้งเป้าหมายชีวิต ๑๐๘

        เป้าหมายในการสร้างบารมี ๑๐๘
        สร้างวัดสำเร็จได้ เพราะกำหนดเป้าหมายไว้ทุกระดับ ๑๐๙
        ความเสือมแห่งสังขาร ๑๑๓
        ถล่มสังขารในวัยต้น ๑๑๖
        รักธรรมะไม่จริง ๑๑๘
        การบริหารเวลา ๑๑๙

เรื่องที่ ๒ การรักษาสุขภาพ ๑๒๒

เรื่องที่ ๓ การสั่งสมบารมี ๑๐ ทัศ ๑๒๗
        ทานบารมี ๑๒๗
        ศีลบารมี ๑๒๘
        เนกขัมมบารมี ๑๒๙
        ปัญญาบารมี ๑๓๐
        วิริยบารมี ๑๓๒
        ขันติบารมี ๑๓๓
        สัจจบารมี ๑๓๕
        อธิษฐานบารมี ๑๓๖
        เมตตาบารมี ๑๓๗
        อุเบกขาบารมี ๑๓๗

การฝึกสมาธิเบื้องต้น ๑๔๓

 

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ แด่...นักสร้างบารมี ๑ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฏก : ชุดบทฟืกผู้นำ เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ชื่อหนังสือ แด่...นักสร้างบารมี ๑ ชุดบทฝึกผู้นำ
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 148 หน้า

ขนาดไฟล์ 6 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 6 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร