หนังสือ เเด่...นักสร้างบารมี ๒
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เเด่...นักสร้างบารมี ๒ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

เเด่นักสร้างบารมี ๒ ,พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
 

เเด่...นักสร้างบารมี ๒ (แด่นักสร้างบารมี2)


      ฝ่ายวิชาการ อาศรมบัณฑิต ได้พิจารณาเห็นว่า โอวาท ข้อคิดและความเห็นต่าง ๆ ที่พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) ได้แสดงแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ในวาระต่าง ๆ นั้น เป็นของขวัญอันลํ้าค่า ที่ท่านได้มอบให้แก่บรรดาศิษยานุศิษย์ เพราะเป็นการประมวลข้อประพฤติปฏิบัติในการสร้างบารมีของท่านออกมาเป็นภาษาง่าย ๆ เป็นบทฝึกที่ทุกคนสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดาย เพี่อขัดเกลาตนเองให้มีจิตใจสูงขึ้น

     สำหรับ "แด่...นักสร้างบารมี" เล่ม ๒ นี้ ได้รวบรวมโอวาทในวาระวันคล้ายวันเกิด พ.ศ. ๒๕๓๖ เรื่อง "เพราะได้ครูดี จึงจะเอาดีได้" พ.ศ. ๒๕๓๗ เรื่อง "การทบทวนคุณธรรม" พ.ศ. ๒๕๓๘ เรื่อง งบประมาณชีวิต" และโอวาทวันรวมใจสร้างบารมีครบรอบ ๒ ปี ของ บุคลากร รุ่นที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่อง "อยู่วัดอย่างไรให้ก้าวหน้า" ไว้ในเล่มเดียวกัน

      ขอให้ทุกท่านสามารถศึกษา ค้นคว้า และนำโอวาทอันทรงคุณค่านี้ ไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อฝึกหัดขัดเกลาตนเอง ให้บังเกิดเป็นคุณธรรมความดี เป็นบุญบารมียิ่งใหญ่ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ และเป็นผู้นำ
ซึ่งเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ตั้งแต่ปัจจุบันชาตินี้เป็นต้นไป

สารบัญ
เพราะได้ครูดี จึงจะเอาดีได้ ๑
กระแสโลก ๔
วุฒิธรรม ๖
คนจะได้ดีต้องมีครู ๗
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ๑๐
ฝึกคุณธรรมโดยผ่านงาน ๑๒
กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ ๑๖
ปัญหาประจำสังคม ๑๘
ฆราวาสธรรม ๒๒
ตรวจสอบตนเอง ๒๘
การทบทวนคุณธรรม ๓๑
ชาติกำเนิด ๓๔
ความภูมิใจของผู้เฒ่า ๓๖
ได้ดีเพราะโยมพ่อเคี่ยวเข็ญ ๓๙
วรรณกรรมมีอิทธิพลต่อชีวิต ๔๑
หลักการให้พร ๔๔
สัจจะของโสเภณี ๔๗
สัจจะของปริพาชก ๕๐
สัจจะของพระองคุลิมาล ๕๒
ให้พรด้วยสัจจะ ๕๓
ของชั่วคราว คนชั่วถาวร ๕๕
ได้ดีเพราะมีครูวิเศษ ๕๖
ความจริงใจและปรารถนาดีต่อลูก ๆ ๕๘
งบประมาณของชีวิต ๖๓
หัวใจการฝึกคุณธรรมอยู่ที่การบริหารปัจจัย ๔ ๖๙
บริหารเวลาให้เป็น ๗๖
ศีลปะการบริหารเวลาของคุณยาย ๗๘
อยู่วัดอย่างไรให้ก้าวหน้า ๘๓
กิจวัตรทางผ่านคุณธรรม ๘๗
งาน ๓ งบ ๘๙
งบที่ ๑ ฝึกหัดขัดเกลาตนเอง ๘๙
งบที่ ๒ รักษาองค์กร ๙๙
งบที่ ๓ ภาวนากลั่นใจให้เข้าถึงธรรมกาย ๑๐๑
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๑๐๕
ข้อควรระวัง ๑๐๙
ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ๑๑๑
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf เเด่นักสร้างบารมี ๒ ,พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ชื่อหนังสือ เเด่...นักสร้างบารมี ๒
ลำดับเรื่อง : ฝ่ายวิชาการ อาศรมบัณฑิต   จำนวนหน้า 109 หน้า

ขนาดไฟล์ 5 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร