หนังสือ ฤดูกาลใต้เเสงจันทร์
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ฤดูกาลใต้เเสงจันทร์ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ

         ฤดูกาลใต้แสงจันทร์ คือข้อคิดมุมมองจากชีวิตผู้คนในแต่ละวัย ที่ผู้เขียนเป็นเพียงผู้เฝ้ามอง สังเกต รวบรวมศึกษา และพิจารณาไตร่ตรองถึงทัศนคติ หลักการ เหตุผลและวิธีแก้ปัญหาของชีวิตผู้คนที่เติบโตขึ้นในแต่ละฤดูกาลชีวิต
ทั้งที่เป็น "ก้าวย่างแห่งความสำเร็จ" และ "คราบนํ้าตาแห่งความล้มเหลว" โดยมุ่งหวังเพียงเพื่อนำมาเป็นบทเรียนสำหรับสอนชีวิตตัวเอง และแบ่งปันผู้อ่านที่สนใจ โดยผ่านทางบทความเล็กๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต
         แหล่งข้อมูลในหนังสือเล่มนี ผู้เฃียนใช้ระยะเวลาในการศึกษๆและรวบรวมเป็นเวลากว่าสิบห้าปี เก็บเล็กผสมน้อยไปตามจังหวะชีวิต โอกาส รอบอายุ และรอบประสบการณ์ จากสองข้างทางชีวิตที่ดำเนินไปในแต่ละวันโดยแปงเป็น ๕ แหล่งข้อมูลใหญ่ดังนี้
๑. ประสบการณ์ชีวิตของปูย่าตายาย
๒. ประสบการณ์ชีวิตของครูบาอาจารย์
๓. ประสบการณ์ชีวิตของคนรอบข้าง
๔. ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลในประวัติศาสตร์ต่างๆ
๕. ประสบการณ์ชีวิตในพุทธกิจ ๔๕ พรรษาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การสะสมข้อมูลก็เป็นไปตามธรรมชาติ ติดปัญหาเรื่องใด ก็ศึกษาค้นคว้าเรื่องนั้น มิได้เจาะจงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นพิเศษ นอกจากการพยายามทำความเข้าใจว่า"เสันทางชีวิตของคนรุ่นก่อน ทิ้งขุมทรัพย์ใดไว้ให้เราเก็บเกี่ยวบ้าง จะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกให้เสียเวลา"
        ข้อมูลที่ได้รับจึงมีทั้งที่บันทึกเป็นตำรับตำราไว้เป็นหลักฐาน คำ สอนที่บอกต่อๆ กันมา ในวงส์ตระกูลประสบการณ์ชีวิตจากครูอาจารย์ที่นำมาเล่าสู่กันฟังในห้องเรียน จากหัวหน้างานในห้องประชุม จากเพื่อนฝูงบนโต๊ะอาหาร จากเพื่อนร่วมทางระหว่างเดินทาง จากกระดาษโน้ตที่แปะข้างฝา หรีอแม้แต่เศษหนังสือพิมพ์ที่ตกตามถนนชึ่งผู้เขียนนำกลับมาคิดพิจารณาเพื่อสอนตัวเอง มิได้มุ่งหวังว่าจะสอนผู้อึ่น หากแต่ใครสนใจก็เพียงแต่เล่าสู่กันฟังแล้วก็ละลายหายไปกับสายลมแต่เมื่อเวลาฝานไป การเก็บเล็กผสมน้อยได้ปะติดปะต่อเป็นภาพรวมใหญ่ของชีวิตที่เชื่อมโยงกันในแง่มุมของความคิด ความเหมีอน และความต่างที่มีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวอยู่ในชีวิตของแต่ละคน เปรียบเหมีอนการเฝ้ามองดอกบัวบานสะพรั่งกลางสระนํ้าใสใต้แสงจันทร์ด้วยใจสงบ แล้วเก็บเรื่องราวของดอกบัวในแต่ละฤดูกาลมาเล่าล่กันฟัง ซึ่งแต่ละคนย่อมได้เรื่องราวมาบอกเล่าด้วยแง่มุมที่งดงามแตกต่างกันไป แต่สุดท้ายก็คือ การเล่าถึง
ดอกบัวกลางสระที่ได้จากการจับแง่คิดมาเป็นกระจกสอนตัวเอง
           ข้อคิดมุมมองต่างๆ ในหนังสีอเล่มนี้ คงจะกลั่นกรองออกมาสู่ความเข้าใจในความเป็นไปของโลกและชีวิตไม่ได้ หากไม่มีพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหสักคิดหสักพิจารณาไห้เห็นซึ้งถึงความเป็นจริงของชีวิต
ผู้เชียนต้องกราบขอบพระคุณ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว" เป็นอย่างสูง ที่ชี้แนะแง่มุมต่างๆ ไนการดำเนินชีวิตจนกระทั่งรู้จักสอนตัวเองไห้จับหลักคิดที่ใช้สร้างความสำเร็จในชีวิต และรู้จักพลิกมุมคิดไนการแก้ไขวิกฤตป้ญหาให้หลุดพ้นจากความล้มเหลว หากไม่ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ชี้ทางให้ ผู้เขียนก็คงไม่สามารถเปิดประตูรับธรรมะเข้ามาไนจิตไจ และชีวิตคงไม่แตกต่างจาก "ลิงได้แก้ว"หรือ "ไก่ได้พลอย" ที่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่า
อย่างไรกับชีวิต
              นอกจากนี้ ผู้เขียนต้องขอบคุณ "เว็บไซต์เด็กดี"(www.dek-d.com) ทีสร้างเวทีไห้ผู้เขียนได้มีโอกาสแปงปันข้อคิดผ่านบทความเล็กๆ ไห้กับผู้อ่านไนอินเทอร์เน็ตมาเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งกลายเป็นหนังสิอเล่มนี้ขึ้นมาอีกทั้งต้องขอขอบคุณ "ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลก" ที่เห็นประโยชน์จากข้อคิดมุมมองเล็กๆ เหล่านี้ และ
          ให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นรูปเล่มครั้งแรกมา ณ โอกาสนี้ผู้เขียนหวังว่า "ฤดูกาลใต้แสงจันทร์" จะเป็นหนังสีออีกเล่มหนึ่งที่เป็นทั้งแหล่งข้อมูลและกำลังใจให้ผู้อ่านดำเนินชีวิตผ่านลมฝนไปได้อย่างราบรื่นตลอดฤดูกาลของชีวิต สามารถก้าวผ่านพ้นวันคืนจากวัยเด็ก สู่วัยร่น  สู่วัยทำงาน สู่วัยผู้เฒ่าได้อย่างสุขสมหวัง มีชีวิตที่เพียบพร้อมด้วย "๔ ม." คือ "มั่งมี มั่งคั่ง มั่นคง มั่นใจ"อีกทั้งประสบความสำเร็จในชีวิตและสิงที่ดีงามทุกประการ

 

สารบัญ

คํานํา....................................................................................... (๕)

วัยเด็ก........................................................................................๑

ครูชีวิต.......................................................................................๔

งานหนัก ...................................................................................๕

ค่าของครู..................................................................................... ๖

ห้องสมุด..................................................................................... ๗

ความรู้.......................................................................................... ๘

ความเสี่ยง....................................................................................๙

ความพร้อม............................................................................... ๑๐

ความคิด ......................................................................................๑๑

ความจริง..................................................................................... ๑๒

ความมุ่งมั่น .................................................................................๑๓

ความทุ่มเท................................................................................... ๑๔

ความผิดพลาด ............................................................................๑๕

อย่าโทษผู้อื่น................................................................................ ๑๖

อย่าเรียกร้อง..................................................................................๑๗

เรือชีวิต............................................................................................๑๘

วัยรุ่น .................................................................................................๒๑

การพึ่งตนเอง ................................................................................๒๕

เสือกับกวาง................................................................................... ๒๖

ดนดี.................................................................................................... ๒๗

คนชั่ว ................................................................................................๒๘

คู่ครอง................................................................................................ ๒๙

ลมปาก.....................................................................................................๓๐

หลอกตัวเอง...........................................................................................๓๑

จิตใจ........................................................................................................๓๒

ความแค้น..............................................................................................๓๓

ความพยาบาท..................................................................................... ๓๔

ความเจ็บชํ้า......................................................................................... ๓๕

ยาดี......................................................................................................... ๓๖

วัยทำงาน................................................................................................๓๗

ศักดิ์ศรี ..................................................................................................๔๐

แรงต้าน................................................................................................ ๔๑

คนฉลาด.............................................................................................. ๔๒

บทเรียน................................................................................................. ๔๓

การฝึกคน............................................................................................. ๔๔

ปัญหา..................................................................................................... ๔๕

อุปสรรค.................................................................................................. ๔๖

ชื่อเสียง................................................................................................... ๔๗

อํานาจ.................................................................................................... ๔๘

การประเมินผล....................................................................................... ๔๙

เมฆฝน..................................................................................................... ๕๐

หนทาง .....................................................................................................๕๑

ไกลเกินไป................................................................................................ ๕๒

วัยผู้เฒ่า......................................................................................................๕๓

ความมั่งมี ..................................................................................................๕๘

ความมั่งคั่ง................................................................................................. ๖๓

ความมั่นคง.................................................................................................. ๘๑

ความมั่นใจ .................................................................................................๘๗

ศัตรูที่น่ากลัว............................................................................................... ๙๒

ญาติพี่น้อง.................................................................................................. ๙๔

อย่าบีบคั้น ...................................................................................................๙๖

การคุมใจ....................................................................................................... ๙๗

สันติสุข............................................................................................................๙๘

ปลายทาง .......................................................................................................๙๙

 

 

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ฤดูกาลใต้เเสงจันทร์
ลำดับเรื่อง : ภูผา พุทธปราการ   จำนวนหน้า 118 หน้า

ขนาดไฟล์ 6.4MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 6.4MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร