หนังสือ อุบาสิกาเเก้วยอดหญิงผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกฉบับเป็นสุขด้วยธรรม
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ อุบาสิกาเเก้วยอดหญิงผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกฉบับเป็นสุขด้วยธรรม หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

คำนำ
           พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงห้วงบุญกุศล ซึ่งนำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดี มีสุขเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์ เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ดังมีใจความโดยสังเขป ดังนี้
           ผู้ใดมีศรัทธาในตถาคต ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว มีศีลงาม เป็นศีลที่พระอริยะชอบใจ (และ) สรรเสริญ มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ และมีความเห็นตรง {เห็นว่าพระอรหันต์เป็นผู้สุจริต) บัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่า เป็นคนไม่ขัดสน ชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่า
            เพราะฉะนั้น ผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ควรหมั่นประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส (ในพระรัตนตรัย)และการเห็น (สัจ) ธรรม
           จากพุทธภาษิตนี้ย่อมเห็นได้ว่า การมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำ สั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย การตั้งใจรักษาศีล และพากเพียรเจริญสัมมาสมาธิจนสามารถเห็นธรรม คึอห้วงบุญกุศล ที่จะนำความสุขมาให้ในปัจจุบันชาติ เมื่อละโลกไปแล้วย่อมไปบังเกิดในสวรรค์
            ดังนั้น บรรดาอุบาสิกาแก้วทั้งหลาย ที่เข้ามาบวชในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน ในครั้งนี้ ย่อมชื่อว่าได้ดำเนินการสร้างห้วงบุญกุศลตามพุทธภาษิตแล้ว หลังจากจบโครงการ ถ้าท่านยังคงบำเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างต่อเนื่อง ห้วงบุญกุศลของท่านก็จะมีอานุภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะอำนวยผลให้ท่านประสบสุขยิ่งขึ้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
            หนังสีอ อุบาสิกาแก้ว ยอดหญิงผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ฉบับ"เป็นสุขด้วยธรรม" ฉบับนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเกิดวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ก้าวหนัายิ่งๆ ขึ้นไปอีก หากท่านได้อ่านทบทวนหลายๆ ครั้ง จนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องลึกซึ้ง
              ยิ่งกว่านั้น ความรู้ความเข้าใจธรรมะต่างๆ ในหนังสิอเล่มนี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาธรรมะในพระไตรปิฎกด้วยตนเองต่อไปอีกซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในภูมิธรรมของตนยิ่งขึ้น ในขณะที่ท่านไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรใหแก่สมาชิกในครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนฝูงตลอดจนทำหน้าที่พื่เลี้ยงอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ในรุ่นต่อๆ ไป เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
               ในโอกาสนี้ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ {หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้า-อาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นอย่างสูง ที่อนุญาตให้คณะผู้จัดทำ นำพระ-ธรรมเทศนาของท่าน มาเรียบเรียงเป็นหนังลึอเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสิอเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนทุกท่านเป็นอย่างดี
               ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำขออนุโมทนา และขออำนาจกุศลผลบุญแห่งความศรัทธาในพระรัตนตรัย และห้วงบุญกุศลที่ท่านสรรค์สร้างแล้วจงดลบันดาลให้อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนทุกท่าน ประสบแต่ความสุขและความเจริญ ตลอดทั้งโลกนี้และโลกหน้า ตราบเท่าถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

สารบัญ
คำนำ.................................................................................................................... (๔)
๑. อยู่เป็นสุขด้วยธรรมะ .......................................................................................๕
ความทุกข์ ๒ แบบ .................................................................................................๖
คนเราเกิดมาทำไม................................................................................................ ๙
๒. คุณสมบัติของอุบาสิกาแก้ว ..........................................................................๑๓
๑. เป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย .........................................................................๑๖
๒. เป็นผู้มีศีล.......................................................................................................... ๓๑
๓. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว (เชื่อเรื่องกรรม) ..............................................................๕๒
๔. ไม่แสวงหาทักขิไณยบุคคลนอกพุทธศาสนา .................................................๕๙
๕. ทำ บุญในพระพุทธศาสนา............................................................................... ๘๑
ฅ. บทฝึกห้าห้องเเห่งชีวิต ......................................................................................๙๕
หลักการปลูกฝังนิสัยที่ดีงาม .................................................................................๙๙
อานิสงส์ของการบวชอุบาสิกาแก้ว..................................................................... ๑๓๕
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ อุบาสิกาเเก้วยอดหญิงผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกฉบับเป็นสุขด้วยธรรม
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 157 หน้า

ขนาดไฟล์ 20MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 20MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร