หนังสือ การบ้าน10ข้อเพื่อการบรรลุธรรม
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ การบ้าน10ข้อเพื่อการบรรลุธรรม หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
                  การบ้าน ๑๐ ข้อ เพื่อการบรรลุธรรม เป็นหนังสีอที่เรียบเรียงขึ้นจากพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์(หลวงพ่อทัตตชีโว) ซึ่งได้น้อมนำการบ้าน ๑๐ ข้อ ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มาอธิบายขยายความให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าแท้จริงแล้ว การฝึกฝนปฏิบัติตามการบ้าน ๑๐ ข้อนั้น ก็คือ การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ในชีวิตประจำวัน
                  อริยมรรคมีองค์ ๘ ถือเป็นแม่บทการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อการบรรลุธรรม ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นทางเอกสายเดียวที่มวลมนุษยชาติจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในชีวิตได้อย่างเด็ดขาด
อริยมรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วย ข้อปฏิบัติเพี่อความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ๘ ประการ ได้แก่
๑) สัมมาทิฐิ คือ ความเข้าใจถูกเรื่องโลก ชีวิต กฎแห่งกรรม กิเลส ตรงตามความเป็นจริง
๒) สัมมาสังกัปปะ คือ ความคิดดี ๆ ที่อยู่เหนืออำนาจกิเลส
๓) สัมมาวาจา คือ คำ พูดดี ๆ ที่อยู่เหนืออำนาจกิเลส
๔) สัมมากัมมันตะ คือ การกระทำดี ๆ ที่อยู่เหนืออำนาจ กิเลส
๕) สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพดี ๆ ที่อยู่เหนืออำนาจกิเลส
๖) สัมมาวายามะ คือ การพากเพียรฝืนใจไม่ยอมแพ้อำนาจกิเลส
๗) สัมมาสติ คือ การเก็บใจไว้ในตัว ไม่ให้เที่ยวไปตามอำนาจกิเลส
๘) สัมมาสมาธิ คือ การตั้งใจให้หยุดนิ่งในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ จนกระทั่งเข้าถึงธรรมภายในแต่เนิ่องจากการจะฝึกฝนอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้ได้ผลนั้น จำเป็นต้องฝึกทำชํ้าแล้วชํ้าอีกจนกระทั่งติดเป็นนิสัย ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนื จึงได้คิดค้นกุศโลบายขึ้นมา เรียกว่าการบ้าน ๑๐ ข้อ เพี่อไข้ในการฝึกเหล่าคืษยานุคืษย์ทั้งทางโลกและทางธรรม ให้เกิดนิสัยรักการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ติดตัวไป

สารบัญ
คำนำ....................................................................................................................... (๕)
การบ้าน ๑๐ ข้อ จาก...คุณครูไม่ใหญ่ ...........................................................................๑
กวดวิชา โดย...คุณครูไม่เล็ก .......................................................................................๕
การบ้าน ๑๐ ข้อ เพื่อการบรรลุธรรม ..............................................................................๗
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา................................................... ๑๑
การบ้านประจำโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ..............................................................๒๓
คาถาสำเร็จ.............................................................................................................. ๒๗
เนื้อนาบุญ .................................................................................................................๓๓
คำขวัญ...................................................................................................................... ๓๙
การบ้าน ๑๐ ข้อ ........................................................................................................๔๓
การบ้านฃ้อที่ ๑ ........................................................................................................๔๗
การบ้านซ้อที่ ๒ ........................................................................................................๕๑
การบ้านข้อที่ ๓ ..........................................................................................................๕๕
การบ้านข้อที่ ๔ ..........................................................................................................๕๙
การบ้านข้อที่ ๕............................................................................................................ ๖๕
การบ้านข้อที่ ๖............................................................................................................. ๖๙
การบ้านข้อที่ ๗.......................................................................................................... ๘๑
การบ้านข้อที่ ๘ ..........................................................................................................๘๗
การบ้านข้อที่ ๙ ...........................................................................................................๙๗
การบ้านข้อที่ ๑๐ ........................................................................................................๑๐๓
มรรคมีองค์ ๘ กับการเข้าถึงธรรม ............................................................................๑๐๗
วิธีแกสมาธิเบื้องต้น ....................................................................................................๑๑๕
 

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ การบ้าน10ข้อเพื่อการบรรลุธรรม
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 124 หน้า

ขนาดไฟล์ 7MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 7MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร