หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เปิดไปอ่านความสุข หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

0pen_to_read_happiness.jpg

 

คำนำ

ขึ้นชื่อว่า "ความสุข" ใครๆ ก็อยากได้ทังนั้นไม่ว่าเด็ก-ผู้ใหญ่ หญิง-ชาย หนุ่มสาว-คนแก่ คนยากจน-ร่ำรวย ล้วนอยากได้ความสุขแต่จะมีกี่คนที่รู้ถึงวิธีสร้างความสุขอย่างแท้จริงให้แก่ขืวิตพวกเราเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่รู้ว่า ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมืความสุขอย่างแท้จริง เพราะความสุขที่ทำท่าจะแท้จริงในชีวิตมักเป็นความสุขชั่วคราว คืออยากมีหนึ่ง พอมีแล้ว เดี๋ยวก็อยากมีสอง พอมีสอง ก็อยากมีสาม มี สี่ ห้า หก เรื่อยๆ ไปแต่แล้วก็เหมือนบุญพาวาสนาส่ง วันหนึ่ง เราได้มีโอกาลอ่านบันทึกข้อคิดสำคัญๆ ที่พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณใช้เป็นสคริป (script) เทศน์สอนมงคลชีวิต ๓๘ประการ ของเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้ว เมื่อนั้น เราจึงได้รู้จักวิธีสร้างความสุขอย่างแท้จริง
          บันทึกแต่ละหน้าที่เราเปิดอ่านไปนั้น เหมือนกับ "เปิดไปอ่านความสุข"ทุกตัวอักษรในบันทึกนั้น ในความรู้สึกของเรา คือสิ่งที่ทรง
คุณค่ามหาศาล และประมาณค่ามิได้
          เมื่อเห็นดังนั้นแล้ว เราจึงคิดว่า ทำ อย่างไรคนอื่นจึงจะได้อ่านเหมือนเราบ้าง และเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไปเราจึงได้กราบขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพื่อขอคัดลอกข้อความสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจและความสุข มาจัดทำ เป็นหนังลือเล่มนี้ขึ้นมา ซึ่งเราพยายามทำให้ถ้อยคำกะทัดรัดจำง่าย เข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้เวลาอ่านมาก แต่อย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดที่มากกว่าข้อคิดนี้ ก็สามารถหาเทปมงคลชืวิตของหลวงพ่อท่านมาฟังเพิ่มเติมได้ท้ายที่สุดนี้ พวกเราหวังว่า "เปิดไปอ่านความสุข" เล่มนี้จะเปีนอีกหนึ่งในหนังสือที่แบ่งบันความสุขไปสู่คุณผู้อ่าน และช่วยสร้างกำลังใจในการทความดีในชีวิตให้ยิ่งๆ ขึ้นไป และนั่นคือ ทางมาแห่งความสุขในชีวิตของทุกท่านและครอบครัวอย่างแท้จริง

สารบัญ
คำนำ.., ก่อนจะอ่านความสุข...................................๓
เปิดไปอ่านความสุข....................................................๘
บันไดขั้นที่ ๑ ไม่คบคนพาล.....................................๑๑
บันไดขั้นที่ ๒ คบบัณฑิต............................................๑๓
บันไดขั้นที่ ๓ บูชาบุคคลควรบูชา.............................๑๗
บันไดขั้นที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม.............................๒๑
บันไดขั้นที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน.............................๒๕
บันไดขั้นที่ ๖ ตั้งตนไว้ชอบ...........................................๒๙
บันไดขั้นที่ ๗ เป็นพหูสูต.............................................๓๓
บันไดขั้นที่ ๘ มีศิลปะ....................................................๓๕
บันไดขั้นที่ ๙ มีวินัย.......................................................๓๙
บันไดขั้นที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต.....................................๔๑
บันไดขั้นที่ ๑๑ เลี้ยงดูบิดามารดา.............................. ๔๓
บันไดขั้นที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร ..........................................๔๗
บันไดขั้นที่ ๑๓ เลี้ยงดูภรรยา (สามื).............................๔๙ 
บันไดขั้นที่ ๑๔ ทำงานไม่ให้คั่งค้าง ..............................๕๑
บันไดขั้นที่ ๑๕ การให้ทาน ..........................................๕๓
บันไดขั้นที่ ๑๖ ประพฤติธรรม ....................................๕๗
บันไดขั้นที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ....................................๖๑ 
บันไดขั้นที่ ๑๘ ทำงานไม่มืโทษ.....................................๖๕
บันไดขั้นที่ ๑๙ งดเว้นบาป ...........................................๖๗
บันไดขั้นที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มนํ้า เมา .................๗๑
บันไดขั้นที่ ๒๑ ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย...... ๗๓
บันไดขั้นที่ ๒๒ ความเคารพ .......................................๗๗
บันไดขั้นที่ ๒๓ ความถ่อมตน ......................................๘๑
บันไดขั้นที่ ๒๔ มีความสันโดษ...................................... ๘๕
บันไดขั้นที่ ๒๕ มีความกตัญญู ...................................๘๙
บันไดขั้นที่ ๒๖ การฟังธรรมตามกาล ...........................๙๓
บันไดขั้นที่ ๒๗ มีความอดทน .....................................๙๗
บันไดขั้นที่ ๒๘ ความเป็นคนว่าง่าย ............................๙๙
บันไดขั้นที่ ๒๙ หมั่นพบปะสมณะ............................... ๑๐๓
บันไดขั้นที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล ........................๑๐๗
บันไดขั้นที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ..........................................๑๑๑
บันไดขั้นที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์.......................... ๑๑๕
บันไดขั้นที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ ...........................................๑๑๗
บันไดขั้นที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง............................ ๑๒๑
บันไดขั้นที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม ..................๑๒๕
บันไดขั้นที่ ๓๖ จิตไม่โศก................................................. ๑๒๙
บันไดขั้นที่ ๓๗ จิตหมดธุลี................................................๑๓๓
บันไดขั้นที่ ๓๘ จิตเกษม .................................................๑๓๗
บทสรป ..............................................................................๑๔๕
ท้ายเล่ม .............................................................................๑๔๘
ข้อคิดล่งท้าย .....................................................................๑๔๙
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf เปิดไปอ่านความสุข ส. ผ่องสวัสดิ้

ชื่อหนังสือ เปิดไปอ่านความสุข
ลำดับเรื่อง : ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลก   จำนวนหน้า 144 หน้า

ขนาดไฟล์ 9MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 9MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 8
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล