หนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 178 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 178 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๘
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


สารบัญ
พระธรรมเทศนา
๗๐ สร้างปัญญาเป็นทีม ( ตอนที่ ๙ ) : วิชาครูของพระสารีบุตร : การหมุนธรรมจักรด้วยคุณธรรมประจำตัว 

ปุจฉา-วิสัชนา
๗๔ ข้อคิดรอบตัว: พลังของจินตนาการ
๙๐ ฝันในฝัน : สวดสวนกระเเส
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ ทบทวนบุญ : ๑๐๐ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันที่สำคัญต่อชีวิตการสร้างบารมีของเราทุกคน
๑๘ บุญพิเศษ : ๑๗ ปี เเห่งการละสังขาร ลูกหลานน้อมรำลึกถึงคุณยาย
๒๒ เเสงเเห่งสันติภาพ : การเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ในงานGlobal Light of Peace 2017 ใน ๖ ทวีปทั่วโลก
๓๖ เคลียร์ข่าววัด : ๗ การทดลองที่ต้องแลกด้วยชีวิตมนุษย์ เพื่อพิสูจน์ชีวิตหลังความตาย
๔๘ ดอยร่มเย็น : ถวายฉัตรพระเจดีย์ดินดอยพุทธพระพุธศาสนาบริสุทธิ์สูงส่งทุกยอดดอย
๕๒ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๗)
๕๘ บทความน่าอ่าน : ลังกาทวีปประทีปพุทธธรรม (ตอนที่ ๓)
๖๔ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๖๖ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๖๘  ส่องธรรม ล้ำภาษิต  : บัณฑิตกับสิ่งเป็นและไม่เป็นประโยชน์
๗๘ อานิสงส์แห่งบุญ : ทำบุญถูกเนื้อนาบุญ บุญรักษา
๘๒ DOU ความรู้สากล : สัปปุริสทาน
๘๖ พลังบุญสวดธรรมจักร : ธัมมจักกัปปวัตนสูตร สวดให้ขึ้นปาก จำให้ขึ้นใจ สมบัติใหญ่หลั่งไหลมา
๙๘ ข่าวบุญในประเทศ / ต่างประเทศ
๑๑๒ บทบรรณาธิการ : ถ้าไม่ใช้..เราก็จะสูญเสียมันไปจริงๆ
 

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 178 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 106 หน้า

ขนาดไฟล์ 9MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 9MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร