หนังสือ ชาดกเรื่องทานบารมี
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ชาดกเรื่องทานบารมี หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชาดกเรื่องทานบารมี

ชาดกเรื่องทานบารมี


     ชาดกเรื่องทานบารมี เป็นการรวบรวมชาดกแบบย่อ ที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีในเรื่องทานบารมีระดับต่างๆ รวมถึงพระสาวก เช่น พระสารีบุตร, พระอานนท์, ภิกษุรูปอื่น, พระนางมัลลิกาเทวี, ชายผู้เข็ญใจและการถวายทานของมหาชน ในการทำทานรูปแบบต่างๆ รวม ๒๐ เรื่อง
     ชาดกเกือบทั้งหมดทรงตรัสเล่าที่วัดเชตวัน ยกเว้น มหาเวสสันตรชาดก ตรัสที่ นิโครธาราม, ผลของการให้ทานที่เกิดขึ้นในชาติปัจจุบัน และที่ส่งผลมาจากชาติในอดีต
      หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้ มุมมอง ความเชื้อมโยงในเนื้อหา และสาระจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นทั้งหมดในเล่มนี้
      ขอความเจริญในธรรม และความเบิกบานใจในการสร้างทานบารมี จงบังเกิดมีแก่ทุกท่าน

สิริปุณฺโณ
มาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
Line ID : Siripunno
[email protected] : Siripunno
E-mail : [email protected]

๑. สีวิราชชาดก (ทานบารมี) ว่าด้วย การให้ดวงตาเป็นทาน...........................................5
๒. อาทิตตชาดก ว่าด้วย การให้ทานกับการรบ..........................................................19
๓. ทสพรหมณชาดก ว่าด้วย ชาติพราหมณ์ ๑๐ ชาติ..................................................27
๔. มหาเวสสันตรชาดก (อุปทานบารมี) ว่าด้วย พระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมี..........37
๕. อกิตติชาดก ว่าด้วย อกิตติดาบสขอพรท้าวสักกะ..................................................47
๖. สสปัณฑิตชาดก (ปรมัตถทานบารมี) ว่าด้วย ผู้สละชีวิตเป็นทาน..............................51
๗. สังขชาดก ว่าด้วย อานิสงส์ถวายรองเท้า............................................................57
๘. ภิกขาปรัมปรชาดก ว่าด้วย การให้ทานในท่านใด มีผลมาก.....................................63
๙. กุณฑกปูวชาดก ว่าด้วย มีอย่างไรกินอย่างนั้น......................................................73
๑๐. กุมมาสปิณฑชาดก ว่าด้วย อานิสงส์ถวายขนมกุมมาส..........................................81
๑๑. สุปัตตชาดก ว่าด้วย นางกาแพ้ท้อง..................................................................89
๑๒. อัพภันตรชาดก ว่าด้วย ผลไม้ทิพย์...................................................................97
๑๓. มังสชาดก ว่าด้วย วาทศิลป์ของคนขอ.............................................................113
๑๔. คุณชาดก ว่าด้วย มิตรธรรม...........................................................................119
๑๕. ติรีติวัจฉชาดก ว่าด้วย ควรบูชาผู้มีพระคุณ........................................................129
๑๖. พิลารโกสิยชาดก ว่าด้วย ให้ทานไม่ได้เพราะเหตุ ๒ อย่าง....................................135
๑๗. สุธาโภชนชาดก ว่าด้วย ของกินอันเป็นทิพย์.....................................................145
๑๘. สุสีมชาดก ว่าด้วย พระเจ้าสุสีมะ.....................................................................171
๑๙. ทุทททชาดก ว่าด้วย คติของคนดีคนชั่ว...........................................................177
๒๐. มัจฉทานชาดก ว่าด้วย บุญที่ให้ทานแก่ปลา......................................................181หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ชาดกเรื่องทานบารมี
ลำดับเรื่อง : สิริปุณฺโณ   จำนวนหน้า 194 หน้า

ขนาดไฟล์ 33 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 33 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร