สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และพิธีตัดปอยผมโครงการอุปสมบทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูร้อน

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และพิธีตัดปอยผมโครงการอุปสมบทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูร้อน


พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และพิธีตัดปอยผมโครงการอุปสมบทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูร้อน

     วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และพิธีตัดปอยผมแด่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูร้อน


พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และพิธีตัดปอยผมโครงการอุปสมบทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูร้อน

     สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ มหารัตนวิหารคด 3 วัดพระธรรมกาย โดยภายในงานธรรมทายาทได้ประกอบพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ซึ่งนาคธรรมทายาททุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิ เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่ผู้แทนนาคธรรมทายาทจะได้ถวายพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ เพื่อสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ นอกจากนี้นาคธรรมทายาทก็ได้กล่าวคำขอฝากตัวเป็นศิษย์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนระหว่างอบรม ซึ่งพิธีฝากตัวเป็นศิษย์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของโครงการอุปสมบทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูร้อน เพราะนาคธรรมทายาททุกท่านจะได้มีโอกาสกล่าวขอฝากตัวเป็นศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มหาปูชนียาจารย์ และพระอาจารย์ผู้สอนทุกรูป โดยมีท่านประธานสงฆ์เป็นองค์แทน เป็นการกล่าวคำยินยอมพร้อมใจที่จะรับคำสั่งสอน รับบทฝึกและยินดีที่จะเรียนรู้คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ พร้อมน้อมรับปฏิบัติตาม 


พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และพิธีตัดปอยผมโครงการอุปสมบทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูร้อน

     จากนั้นนาคธรรมทายาท ได้แปรแถวเข้าพื้นที่เพื่อรับการตัดปอยผมและปลงผมจากคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบท เปลี่ยนจากเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิต เดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และพิธีตัดปอยผมโครงการอุปสมบทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูร้อน

     สำหรับโครงการอุปสมบทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 เริ่มจัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีที่ 49 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการอุปสมบทนี้นับเป็นโครงการที่ดี ที่จัดขึ้นเพื่อให้บุตรหลานมีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ทังยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องต่อไปได้

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล