สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

พิธีตัดปอยผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี


พิธีตัดปอยผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

     ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ได้จัดพิธีตัดปอยผมให้แก่ว่าที่สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2565


พิธีตัดปอยผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ได้จัดพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยนาคธรรมทายาทได้แปลแถวเข้าพื้นที่นั่ง ก่อนที่จะได้กล่าวคำขอตัดปอยผม จากนั้นได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ ได้ตัดปอยผมให้แก่นาคธรรมทายาท รวมทั้งคณะเจ้าภาพ ผู้ปกครองและคณะญาติจำนวนมาก ก็ได้ร่วมตัดปอยผมให้แก่บุตรหลานที่ตั้งใจเข้ามาบวชในครั้งนี้ ด้วยความปลาบปลื้มปีติที่ได้เห็นบุตรหลายมาบวชในพระพุทธศาสนา ได้เข้ามาฝึกฝนอบรมตนเอง เรียนรู้ศีลธรรม ศึกษาเรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดโครงการ เพื่อให้เป็นหลักประกันให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความถูกต้องและดีงาม นอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาให้เกิดคุณค่าสูงสุดในการชีวิต และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป


พิธีตัดปอยผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

พิธีตัดปอยผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล