สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นักศึกษา ม.รังสิต เข้าอบรมค่ายคุณธรรม

           

 

           เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เครือข่ายองค์กร  V-Peace กองบริการงานบุญ สำนักศรัทธาภิบาลร่วมกับสำนักโภชนาการ วัดพระธรรมกาย  และคณาจารย์วิชาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  มหาวิทยาลัยรังสิตจัดอบรมนักศึกษาในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ ๑๐ ณ สระมรกต รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๒๓๘ คน กิจกรรมในการอบรม  ได้แก่ การฝึกคุณธรรมเรื่องวินัย เคารพ อดทน และความสามัคคี ฯลฯ