สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบประกาศนียบัตรสามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์ จ.ปทุมธานี

 

        

                

            เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนพระปริยัติธรรมร่วมกับหมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม  จัดงานมอบประกาศนียบัตรแด่สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์  จำนวน ๙๒ รูป ณ ค่ายจองแชมป์ โดยมีพระมหาสุธรรม สุรตโน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นประธานสงฆ์ และมีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมงานจำนวน ๓๒๐ รูป กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีอัญเชิญประกาศนียบัตร ตามด้วยประธานสามเณรกล่าวรายงานการดำเนินงานทรงไวยากรณ์ จากนั้นประธานสงฆ์มอบประกาศนียบัตร ให้โอวาท และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน