สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

D-Mind Camp รุ่นที่ ๒

                  

                  

 
             เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์ประสานงานทางก้าวหน้า ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดโครงการค่ายสมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๑๐ หรือ D-Mind Camp รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์ให้     ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกสมาธิ เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การจัดค่ายครั้งนี้ มีนิสิต นักศึกษา ที่จะทำหน้าที่ Supervisor ในโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้าŽ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก