สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คลองหลวงรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษา

 

 

         คลองหลวงรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ได้จัดให้มีงานเทเหล้า-เผาบุหรี่ เนื่องในโครงการรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษา ณ หอประชุมอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดโดยเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานภาคีการพัฒนาและมูลนิธิธรรมกาย ประธานในพิธีคือ นายโกสินทร์ เกษทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน โดยมีนายเฉลิมพล รัตนวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำกล่าวคำปฏิฌานตน"เลิกเหล้า เข้าพรรษา"จากนั้นนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนประชาชน เริ่มเทเหล้า-เผาบุหรี่ นายวรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนายเอกพจน์ ปานแย้ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้แทนทุบขวดเหล้า พิธีในครั้งนี้มีตัวแทนจากสมาคม ชุมชนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอคลองหลวงเข้าร่วมอย่างคับคั่ง พร้อมกันนี้มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิ ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยจัดงาน และอุปกรณ์สำหรับจัดงาน เช่น ผูกผ้าระบาย เก้าอี้ เวที บอร์ดนิทรรศการและน้ำดื่มสำหรับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้