สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

Supervisor ธรรมทายาท เยาวชนรุ่นใหม่ทั้งเก่งและดี

 

 

 

        Supervisor ธรรมทายาท เยาวชนรุ่นใหม่ทั้งเก่งและดี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ แกนนำนิสิตนักศึกษากว่า ๑๕๐ คน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ supervisor ผู้ประสานงานการจัด สอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ในศูนย์สอบทั่วประเทศ ซึ่งในการประสานงานการจัดสอบนั้น ไม่เพียงเฉพาะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดสอบเท่านั้น ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ supervisor ต้องเรียนรู้เช่นกัน การสัมมนาครั้งนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ supervisor ได้มีความรู้คู่คุณธรรม ในภาคเช้า ตัวแทนเยาวชนระดับผู้บริหารเขต หัวหน้าจังหวัด และรองหัวหน้าจังหวัด ได้ร่วมวางแผนใน การดำเนินงานร่วมกัน ภาคบ่าย น้องๆ ได้รับความเมตตาจากพระมหาฉัตรชัย ฉตฺตญฺชโย บรรยายธรรมะ เพื่อให้ supervisor ได้นำความรู้ในพระพุทธศาสนา ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และนำไปสอนให้เด็กๆ ที่เข้า ร่วมโครงการทั่วประเทศต่อไป