สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมเยาวชนนครราชสีมา ศูนย์อบรม

 

 

      อบรมเยาวชนนครราชสีมา ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จัดอบรมค่ายคุณธรรม นักเรียน ๒ โครงการในช่วงปลายเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ผ่านมา โดยใน วันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน จัดอบรมนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง จำนวน ๑๐๙ คณะครู ๑๔ คน เพื่อปลูกสัมมาทิฏฐิ ทำความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อเรื่องโลกและชีวิต รวมทั้งแนะนำบทฝึกคุณธรรมต่างที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต และในวันที่ ๓๐ มิถุนายน-๒ กรกฎาคม จัดโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ แก่ นักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่าโรงเรียนดังกล่าวมีเจ้าของ เป็นคริสตศาสนิกชน แต่กลับเห็นประโยชน์ของการฝึกฝน อบรมนักเรียนให้เป็นคนเก่งและคนดี จึงพาเยาวชน จำนวนมาก มาเข้าค่ายรับการอบรมธรรมะ ทั้งการสวดมนต์ นั่งสมาธิฝึกฝนคุณธรรมต่างๆ ผ่านกิจวัตร กิจกรรม ฐานวัฒนธรรมชาวพุทธและฐานคุณธรรมต่างๆ