สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม

 

 

        โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม บ้านหนองซอน เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่วัดราษฎร์สังคม บ้านหนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จัดให้มีการอบรม เยาวชน จำนวน ๒๗๙ คน ในโครงการ ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความสมัครสมานสามัคคี และศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐาน การทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ซึ่งโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูโพธิบุญวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเชียงยืน เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ นายนิราศ รัตนะ นายอำเภอเชียงยืน เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดมหาสารคาม เปิดปฐมนิเทศ