สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

 

อบรมคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

 

อบรมคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

          เมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กองอาสาสมัคร สำนักบริการกลาง วัดพระธรรมกาย จัดค่ายอบรมคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ “ค่ายพุทธบุตร” ที่โรงเรียนบ้านสายคำโห้ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าอบรมจำนวน ๕๓ คน ระหว่างอบรมนักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบ และการตรงต่อเวลา และได้ฝึกฝนตนเองตลอดโครงการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น